مقاله تاثير پنتوکسي فيلين خوراکي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير پنتوکسي فيلين خوراکي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنتوکسی فیلین
مقاله آنالیز اسپرم
مقاله اولیگوآستنواسپرم
مقاله مردان نابارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كيا پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: امدادي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مداين سيدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در ۵۰% زوجيني که به علت ناباروري به پزشک مراجعه مي کنند، فاکتور مردانه به تنهايي يا همراه با فاکتور زنانه عامل ناباروري است. سه فاکتور دخيل در ناباروري مردان، کاهش تعداد اسپرم، قدرت حرکتي ضعيف، مورفولوژي غيرطبيعي اسپرم مي باشد. در انجام تکنيکهاي کمکي توليد مثل نياز به حجم و کيفيت مطلوب اسپرم وجود دارد. اين مطالعه تاثير پنتوکسي فيلين خوراکي را به عنوان يک روش ساده و قابل دسترس در ارتقا کيفيت پارامترهاي آناليز مايع مني شامل حجم، تحرک، مورفولوژي و تعداد مورد بررسي قرار مي دهد که در صورت موثر بودن اين دارو مي توان از آن بعنوان داروي کمکي در روشهاي تکنيک هاي کمکي توليد مثل استفاده نمود.
روش کار: مطالعه از نوع کارآزمايي باليني و نمونه گيري به صورت تصادفي بوده و جامعه پژوهش، مردان با اوليگواسپرمي بودند که جهت درمان نازايي به بخش ناباروري مرکز آموزشي درماني الزهراء [س] تبريز طي يکسال مراجعه نموده بودند. در اين مطالعه ۶۱ بيمار مرد که سابقه نازايي اوليه داشته و تحت آناليز مايع مني قبل از درمان قرار گرفتند پس از سه ماه درمان با پنتوکسي فيلين با دوز ۴۰۰ ميلي گرم سه بار در روز، دو بار مايع مني تحت آناليز قرار گرفت. داده ها به وسيله روشهاي آماري توصيفي (فراواني – درصد، ميانگين و انحراف معيار) و آزموتهاي تي زوجي مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين تعداد کل اسپرم در گروه مطالعه قبل و بعد از تجويز پنتوکسي فيلين از ۱۷±۴ ميليون به ۵۲۱±۱٫۵ ميليون رسيده است و تعداد اسپرمها در ۶۸٫۹% موارد به شکل معني داري (P<0.001) افزايش يافت. همچنين ميانگين درصد اسپرمها با مورفولوژي نرمال از ۲۴٫۰۱±۳٫۸ به ۳۹٫۲۶±۴٫۳ رسيده است و اين پارامتر در ۳۲٫۸% بيماران بهبود يافت (P<0.001). ميانگين درصد اسپرمهاي متحرک از ۱۹٫۴۲%±۳٫۵ به ۲۸٫۷۸%±۲٫۱ رسيد که اين پارامتر در ۸۸٫۵۲% بيماران بهبود يافتP<0.001) ). متوسط حجم مايع مني در گروه قبل از درمان با پنتوکسي فيلين ۱٫۹۵±۰٫۸۵ ميلي ليتر بود که بعد از درمان به ۱٫۹۳±۰٫۶۴ ميلي ليتر رسيده است و لذا تغيير معني داري در حجم مايع مني پس از درمان مشاهده نشد (P=0.32).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد که تجويز پنتوکسي فيلين در افزايش پارامترهاي آناليز مايع مني بخصوص تحرک اسپرمها تاثير قابل توجهي دارد و بعنوان داروي نسبتا ارزان، مطمئن و با کاربرد آسان مي تواند در ارتقا کيفيت پارامترهاي مايع مني و بهبود روشهاي درماني ناباروري مردان مورد استفاده قرار گيرد.