مقاله تاثير پيام هاي ويروسي بر سرعت انتقال پيام در فرايند ارتباطات رسانه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير پيام هاي ويروسي بر سرعت انتقال پيام در فرايند ارتباطات رسانه اي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباطات ويروسي
مقاله انتقال پيام
مقاله ترس
مقاله تعجب
مقاله تنفر
مقاله خشم
مقاله سرور
مقاله غم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرياني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: دعايي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباطات ويروسي، با محوريت وجود پيام ويروسي، به تازگي کاربردهاي بسياري يافته است. وجود ويروس در پيام ها باعث مي شود پيام، خاصيت خود تکراري پيدا کند و سرعت توزيع آن در بين مخاطبان افزايش يابد. هدف پژوهش حاضر نيز مطالعه تاثير ويروس هاي قابل استفاده در پيام ها، بر سرعت انتقال پيام بوده است. به اين منظور مدل جامع ارتباطات ويروسي با بررسي ادبيات موضوع و ديدگاه هاي انديشمندان اين حوزه طراحي شد. براي سنجش اين مدل تعداد ۵۷ کارشناس که با روش نمونه گيري خوشه اي از بين جامعه آماري کارشناسان واحدهاي روابط عمومي شهرستان بجنورد انتخاب شده بودند به پرسشنامه اي محقق ساخته مشتمل بر ۷ عامل و ۴۲ گويه پاسخ دادند. نتايج بررسي معادلات ساختاري مدل نشان داد، تعجب، سرور و ترس بر سرعت انتقال پيام تاثير مثبت دارند. ويروس غم بر سرعت انتقال پيام تاثير منفي مي گذارد و خشم و تنفر تاثيري بر سرعت انتقال پيام ندارند.