مقاله تاثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار کودکان لکنتي و غيرلکنتي فارسي زبان در گفتار خودانگيخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۱۷۸ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار کودکان لکنتي و غيرلکنتي فارسي زبان در گفتار خودانگيخته
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکنت
مقاله کودکان
مقاله گفته و پيچيدگي نحوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حارث آبادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پولادي شيدا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بختياري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پژوهش هاي متعددي به بررسي ارتباط لکنت با عوامل زبان شناختي مختلف پرداخته اند. هدف از اين پژوهش، تعيين و مقايسه تاثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار کودکان لکنتي و غيرلکنتي فارسي زبان در سطح گفتار خودانگيخته مي باشد. نتايج حاصله مي توانند جهت شناخت بيش تر ماهيت لکنت و نيز يافتن شيوه هاي مناسب تر براي درمان آن کاربرد داشته باشند.
مواد و روش ها: اين مطالعه، يک مطالعه توصيفي – تحليلي از نوع مقطعي مي باشد. ۱۰ کودک لکنتي و ۱۰ کودک غيرلکنتي تک زبانه و فارسي زبان ۶ – ۴ ساله که از لحاظ سن و جنس با هم ديگر مطابقت داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين پژوهش، ابتدا نمونه اي ۳۰ دقيقه اي از گفتار خودانگيخته کودک تهيه شد و سپس گفته هاي هر کودک از لحاظ ميزان نارواني و پيچيدگي نحوي مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در هر دو گروه کودکان لکنتي و غيرلکنتي بين جملات ساده و پيچيده تفاوت معناداري از لحاظ ميزان نارواني وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که در سطح گفتار خودانگيخته، کودکان لکنتي و غيرلکنتي با افزايش پيچيدگي نحوي دچار ميزان نارواني بيش تري مي شدند و نيز کودکان لکنتي با افزايش پيچيدگي نحوي، ميزان نارواني بيش تري را نسبت به کودکان غيرلکنتي نشان مي دهند.