مقاله تاثير پيگيري تلفني پرستار بر ميزان هموگلوبين گليكوزيله بيماران ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثير پيگيري تلفني پرستار بر ميزان هموگلوبين گليكوزيله بيماران ديابتي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله پيگيري تلفني
مقاله هموگلوبين گليكوزيله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي تابنده
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي نژاد مريم
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بالايي پريسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آموزش به بيمار، بخشي اساسي از درمان ديابت است. علاوه بر آموزش، پيگيري نيز با هدف برقراري يك رابطه مراقبتي موثر و پويا جهت افزايش آگاهي ضروري است. از اين رو، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير پيگيري تلفني پرستار بر ميزان هموگلوبين گليكوزيله در مبتلايان به ديابت انجام گرفته است.
مواد و روش ها: اين پژوهش از نوع كارآزمايي با گروه كنترل تصادفي است. از بين بيماران تحت پوشش كلينيك ديابت رفسنجان ۷۰ بيمار ديابتي به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل برگه ثبت هموگلوبين گليكوزيله و پرسش نامه حاوي سوالات مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي و مشخصات بيماري بود. جمع آوري اطلاعات در بدو ورود به مطالعه و ۱۲ هفته بعد صورت گرفت. افراد مورد پژوهش به طور تصادفي به دو گروه كنترل و تجربه تقسيم شده و مداخله تلفني شامل ارايه آموزش هاي لازم و پيگيري بيمار از طريق تلفن در گروه تجربه به مدت ۱۲ هفته صورت گرفت. در نهايت تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و تحليلي از جمله تي مستقل، تي زوج، من ويتني و مجذوركاي توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد، اكثريت بيماران در هر دو گروه زن، در رده سني ۶۵-۵۰ سال، متاهل، مبتلا به ديابت نوع دو، تحت درمان با داروهاي خوراكي، و از لحاظ كليه مشخصات بيماري، جمعيت شناختي و ميزان هموگلوبين گليكوزيله همگن بودند، اما بعد ار مداخله، ميانگين هموگلوبين گليكوزيله در گروه تجربه به ميزان ۲۳/۱% كاهش يافت و آزمون تي مستقل اختلاف آماري معني داري (p=0.001) بين دو گروه از لحاظ ميزان هموگلوبين گليكوزيله نشان داد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر حاكي از آن است كه پيگيري تلفني پرستار باعث كاهش هموگلوبين گليكوزيله بيماران ديابتي گرديده و يك روش موثر در بهبود هيپرگليسمي آنان است.