مقاله تاثير چرخه عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثير چرخه عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه عمر شرکت
مقاله محافظه کاري
مقاله سود عملياتي غيرعادي
مقاله خالص دارايي هاي عملياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير چرخه عمر شركت و محافظه كاري بر ارزش شركت است. در اين پژوهش با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون (۱۹۹۵)، تاثير محافظه كاري بر واكنش سرمايه گذاران به خالص دارايي هاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي در مراحل مختلف چرخه عمر شركت مورد بررسي قرار گرفته است. تحليل داده هاي گردآوري شده در اين پژوهش در سه مرحله انجام شده است. نخست، شركت هاي عضو نمونه آماري به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندي شده اند. سپس هر يك از شركت هاي مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شركت هاي محافظه كار و شركت هايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده مي كنند، تفكيك شده و در مرحله ي آخر با استفاده از روش هاي آماري تحليل همبستگي و رگرسيون مقطعي فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند. نتايج حاصل از بررسي ۴۵۰ سال – شركت طي دوره زماني ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان مي دهد كه سرمايه گذاران اهميت (وزن) بيشتري به خالص دارايي هاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركت هاي در مرحله رشد نسبت به شركت هاي مراحل بلوغ و افول مي دهند. هم چنين نتايج نشان مي دهد كه در مراحل رشد و بلوغ، سرمايه گذاران اهميت (وزن) بيشتري به خالص دارايي هاي عملياتي و سود عملياتي غيرعادي شركت هاي محافظه كار (نسبت به شركت هايي كه از رويه هاي حسابداري متهورانه استفاده مي كنند) مي دهند و در مرحله ي افول عكس اين موضوع صادق است.