مقاله تاثير چرخه عمر شرکت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۴۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثير چرخه عمر شرکت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخه عمر شرکت
مقاله معيارهاي ريسک
مقاله معيارهاي عملکرد
مقاله توان توضيحي افزاينده
مقاله ميزان مربوط بودن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين تحقيق، بررسي تاثير چرخه عمر شرکت بر ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد است. در اين تحقيق، بازده سهام به عنوان متغير وابسته و معيارهاي ريسک و عملکرد به عنوان متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده تا ميزان مربوط بودن معيارهاي مزبور با در نظرگرفتن متغير تعديل کننده چرخه عمر شرکت بررسي گردد. نخست نمونه آماري با استفاده از متغيرهاي رشد فروش، نسبت سود تقسيمي و مخارج سرمايه اي به شرکت هاي در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکيک شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسيوني چند متغيره و آزمون آماري وونگ فرضيات تحقيق بررسي شده اند. نتايج حاصل از بررسي ۵۱۸ سال- شرکت طي سال هاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۶ نشان مي دهد که ميزان مربوط بودن معيارهاي ريسک و عملکرد و نيز توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسک در مراحل مختلف چرخه عمر (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداري با يکديگر دارند. نتايج حاصل از آزمون آماري وونگ نشان مي دهد که توان توضيحي افزاينده معيارهاي ريسک در مرحله رشد، داراي بيشترين مقدار و در مرحله بلوغ داراي کمترين مقدار است.