مقاله تاثير چندين روش تزريق هورمون GnRHa در تحريك و همزماني اوولاسيون قزل آلاي رنگين كمان (ncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير چندين روش تزريق هورمون GnRHa در تحريك و همزماني اوولاسيون قزل آلاي رنگين كمان (ncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدجوانت ناقص فروند
مقاله القا تخم ريزي
مقاله كيفيت تخم
مقاله قزل آلاي رنگين كمان
مقاله GnRHa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وزيرزاده آريا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي توابع كامران
جناب آقای / سرکار خانم: اژدهاكش پور اشكان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه اثرات آنالوگ هورمون آزاد كننده گنادوتروپين (GnRHa) به شكل امولسيون آب در روغن (w/o) و خالص در تحريك و همزماني اوولاسيون قزل آلاي رنگين كمان بررسي شد. آنالوگ هورمون GnRH در محلول نمكي ۰٫۹ درصد و يا گليكول پروپلين حل شد و با حجم برابري از آدجوانت ناقص فروند (GnRHa-FIA)تركيب گرديد. در ماهيان تيمارهاي مختلف ۰٫۵ ميلي ليتر از ترکيب مذکور تزريق شد. ميزان هورمون در همه تيمارها به جز تيمار شاهد-كه محلول نمكي ۰٫۹ درصد دريافت نمود- ۲۵ ميكروگرم بر كيلوگرم وزن بدن بود. همه ماهياني كه هورمون GnRHa حل شده در محلول نمكي ۰٫۹ درصد را همراه با آدجوانت يا در دو مرحله تزريق دريافت نمودند به ترتيب ۱۰ و ۱۱ روز بعد از تزريق تخمريزي كردند، در حالي كه درصد تجمعي اوولاسيون در گروه شاهد و ماهياني كه هورمون GnRHa را به شكل خالص و در يك مرحله تزريق دريافت نمودند تا ۳۶ روز بعد از تزريق به ترتيب ۷۵ و ۶۰ درصد بود، وليكن ۸۷ درصد ماهياني كه هورمون GnRHa محلول در گليكول پروپلين را همراه با آدجوانت دريافت كردند تا ۳۶ روز بعد از تزريق تخم ريزي نمودند و همه ماهياني كه هورمون ياد شده را در دو مرحله دريافت نمودند ۱۳ روز بعد از تزريق تخم ريزي كردند. درصد لقاح، چشم زدگي و تفريخ در همه تيمارها مناسب بود و بين تيمارها تفاوت معني داري مشاهده نشد (P>0.05). مرگ و مير قبل و بعد از تخم ريزي در مولدين مورد آزمايش مشاهده نشد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه تزريق تركيب هورمون حل شده در محلول نمكي و آدجوانت ناقص فروند (GnRHa-FIA) سبب پيشرس كردن، همزماني و كوتاه شدن دوره تخم ريزي در مولدين قزل آلاي رنگين كمان در مقايسه با گروه شاهد و گروه دريافت كننده هورمون GnRHa به شكل خالص و در يك مرحله گرديد. تزريق GnRHa-FIA تاثير منفي بر كيفيت تخم هاي استحصالي نداشته و مرگ و ميري در مولدين مشاهده نشد.