مقاله تاثير چند نوع قارچ ميکوريز آربسکولار و باکتري محرک رشد گياه بر شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم در يک خاک شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تاثير چند نوع قارچ ميکوريز آربسکولار و باکتري محرک رشد گياه بر شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم در يک خاک شور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوري
مقاله قارچ هاي ميکوريز آربسکولار
مقاله باکتريهاي محرک رشد گياه
مقاله شاخص هاي رشد و عملکرد گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات عبدالوهاب
جناب آقای / سرکار خانم: ثواقبي فيروزآبادي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرح بخش محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خاوازي كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمردي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير چند نوع قارچ ميکوريز آربسکولار و باکتري محرک رشد گياه بر شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم گندم در يک خاک شور (dS/m 1/10 = ECe) بود. بدين منظور در قالب يک آزمايش فاکتوريل و طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار، تاثير چهار سطح باکتري (سطح بدون باکتري، باکتري هاي سودوموناس فلورسنس سويه هاي۴، ۹ و ۱۲)، سه سطح قارچ (سطح بدون قارچ، قارچ هاي گلوموس اتونيکاتوم و گلوموس اينتراراديسز) بر دو رقم گندم (رقم هاي سيستان و چمران به ترتيب مقاوم و نيمه مقاوم به شوري) بررسي شد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که شاخص هاي رشد و عملکرد دو رقم به طور معني داري (۰۵/۰p<)متفاوت بود. کاربرد مجزاي قارچ گلوموس اتونيکاتوم و باکتري سودوموناس فلورسنس سويه ۹ وزن تر و خشک اندام هوايي رقم سيستان را افزايش داد. تلقيح مجزاي قارچ گلوموس اتونيکاتوم در رقمهاي سيستان و چمران، وزن خشک ريشه را به طور معني داري نسبت به شاهد افزايش داد. تلقيح مجزاي رقم سيستان با قارچ گلوموس اتونيکاتوم وباکتري سودوموناس فلورسنس سويه ۱۲ داراي بيشترين تعداد دانه در سنبله، وزن سنبله، وزن هزاردانه و عملکرد دانه بود. تلقيح مشترک قارچ گلوموس اينتراراديسز و باکتري سودوموناس فلورسنس سويه ۱۲ ميزان کلروفيل برگ پرچم رقم سيستان را به طور معني داري افزايش داد. پيشنهاد مي شود جهت تاييد نتايج تيمارهاي فوق، آزمايش هاي مزرعه اي نيز صورت پذيرد.