مقاله تاثير چهار رقم کلزا روي پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته مومي کلم، Brevicoryne brassicae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۴۹ تا ۷۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير چهار رقم کلزا روي پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته مومي کلم، Brevicoryne brassicae
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ ذاتي افزايش جمعيت
مقاله ارقام کلزا
مقاله شته مومي کلم
مقاله روش يات و وايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شته مومي کلم Brevicoryne brassicae L. از جمله مهم ترين آفاتي است که قادر است خسارت اقتصادي شديدي روي کلزا ايجاد نمايد. در اين بررسي اثر چهار رقم مختلف کلزا: Zarfam، Licord، Hyola 401 و SLM046 روي پارامترهاي زيستي و نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته مومي کلم در شرايط آزمايشگاهي (دماي ۱±۲۵ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۱۰±۷۰ درصد و دوره نوري۱۰:۱۴ (روشنايي: تاريکي) بررسي شد. نتايج بررسي اثر رقم ها روي زيست شناسي نشان داد که حداکثر طول دوره پورگي، طول دوره پوره زايي، و طول عمر حشره کامل مربوط به رقم Licord بود و بيشترين ميزان پوره زايي شته روي رقم Hyola 401 ديده شد. تفاوت معني داري بين مراحل مختلف نموي و ميزان پوره زايي شته روي ارقام مورد بررسي ديده نشد. نرخ ذاتي افزايش جمعيت شته روي رقم هاي مختلف به روش يات و وايت برآورد شد. مقدار نرخ ذاتي افزايش جمعيت روي رقم هاي Zarfam، Licord، Hyola 401 و SLM046 به ترتيب ۰٫۳۱۶، ۰٫۳۲۴، ۰٫۳۴۱، ۰٫۳۲۲ (ماده بر ماده بر روز) محاسبه شد. اگرچه کمترين ميزان نرخ ذاتي افزايش جمعيت روي رقم Zarfam به دست آمد، تجزيه آماري نشان داد که بين نرخ هاي محاسبه شده روي رقم هاي مختلف اختلاف معني داري وجود ندارد.