مقاله تاثير ژنوتيپ هاي پلي مورفيسم ۶۱۹۶۸T>C ژن گيرنده ويتامين D و سرطان روده بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۱۲ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير ژنوتيپ هاي پلي مورفيسم ۶۱۹۶۸T>C ژن گيرنده ويتامين D و سرطان روده بزرگ
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله سرطان روده بزرگ
مقاله گيرنده هاي ويتامين D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظرحقيقي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محبي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ايراني شميراني آتنا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: ميزان بيان ژن گيرنده ويتامين (VDR) D تنظيم رشد و تکثير سلولي دخالت دارد. بنابراين اين ژن ممکن است در ايجاد سرطان و از جمله سرطان روده بزرگ نقش داشته باشد. در اين ميان پلي مورفيسم هاي يک ژن مي توانند در عملکرد آن ژن تاثيرگذار باشند. يکي از پلي مورفيسم هاي مهم در اين ژن، پلي مورفيسم ۶۱۹۶۸T>C مي باشد. هدف از انجام اين مطالعه ،تعيين ارتباط اين پلي مورفيسم و سرطان روده بزرگ مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه مورد – شاهدي تعداد ۱۳۰ نمونه بيمار و ۱۳۰ نمونه کنترل مورد ارزيابي قرار گرفتند. واکنش زنجيره اي پليمراز
(PCR)  و چندشکلي طولي قطعات برش يافته(RFLP)   به منظور ارزيابي ژنوتيپ ها انجام گرفت.
نتايج: فراواني ژنوتيپ هاي
CC، CT وTT  به ترتيب در گروه کنترل %۱۰، %۳۱٫۵ و %۵۸٫۵ و در گروه بيماران %۱۵٫۴، %۳۷٫۷ و %۴۶٫۹ مي باشند. همچنين فراواني آلل هاي T,C بترتيب %۳۹٫۳ و %۶۰٫۷ در کنترل ها و %۳۴٫۲ و %۶۵٫۸ در بيماران تعيين گرديد. بين ژنوتيپ CT و سرطان روده بزرگ ارتباط معني داري يافت شد (CI=95% 0.257-0.783) OD=0.449 و P=0.005 در حاليکه بين ژنوتيپ CC و اين سرطان ارتباط معني دار وجود نداشت (CI=95% 0.433-2.289) OD=0.996 و P=0.992.
نتيجه نهايي: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که ارتباط معني داري بين ژنوتيپ CC و سرطان روده بزرگ وجود ندارد. در حاليکه ژنوتيپ CT همبستگي معکوس معني داري با سرطان کولورکتال را مشخص کرد. نتايج حاصل ازمطالعات قبلي در جمعيتهاي ديگر نيز اين يافته ها را تاييد مي کنند.