مقاله تاثير کاربرد آرتميا اروميانا بالغ غني شده با اسيد چرب غير اشباع بلند زنجيره و اسيد اسکوربيک بر زاد آوري ماهي سورم (Cichlasoma severum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد آرتميا اروميانا بالغ غني شده با اسيد چرب غير اشباع بلند زنجيره و اسيد اسکوربيک بر زاد آوري ماهي سورم (Cichlasoma severum)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتميا
مقاله روغن ماهي
مقاله غني سازي
مقاله ماهي سورم (Cichlasoma severum)
مقاله ويتامين C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف تاثير آرتميا ارومياناي غني شده بر فاکتورهاي هم آوري، درصد لقاح، درصد تفريخ، درصد بازماندگي لارو و فاصله بين تخم ريزي هاي متوالي و مدت زمان کل براي انجام هشت تخم ريزي، روي ماهي سورم (Cichlasoma severum) انجام شد. آزمايش با ۵ گروه غذايي شامل: غذاي کنسانتره با ۴۰ درصد پروتئين خام (گروه شاهد)، غذاي کنسانتره + آرتمياي بالغ زنده، آرتمياي بالغ زنده، آرتمياي بالغ زنده غني شده با اسيد چرب غير اشباع، آرتمياي بالغ زنده غني شده با اسيد چرب غير اشباع و نيم گرم اسيد اسکوربيک؛ و آرتمياي بالغ زنده غني سازي شده با اسيد چرب غير اشباع يک گرم اسيد اسکوربيک و هر تيمار با سه تکرار انجام شد. در اين پژوهش ۱۸ جفت مولد ماهي سورم در مخازن شيشه اي با حجم ۵۰ ليتر و در هر مخزن يک جفت ماهي نر و ماده، در دماي ۱±۲۸ درجه سانتي گراد، pH بين 7.5 تا 8.3 و سختي کمتر از ۱۷۰ ميلي گرم در ليتر نگهداري شدند. غذادهي چهار بار در روز انجام شد که از ساعت هفت صبح شروع و در ساعت ۲۳ پايان مي يافت. بيشترين ميزان هم آوري با ميانگين ۷۱۲ تخم، درصد لقاح به ميزان ۹۹ درصد، درصد تفريخ ۹۸ درصد و بازماندگي لارو به ميزان ۹۸ درصد در تيمار تغذيه شده با غذاي آرتميا زنده غني شده با اسيد چرب و يک گرم ويتامين C (تيمار ۶) مشاهده شد که با تيمار شاهد اختلاف معني داري نشان داد. کمترين مدت زمان براي انجام هشت تخم ريزي با ۴۵ روز و کمترين فاصله بين تخم ريزي هاي متوالي با ميانگين پنج روز نيز در تيمار ۶ مشاهده شد که با تيمار شاهد و ساير تيمارها اختلاف معني داري نشان داد. در نتيجه گيري کلي مي توان بيان نمود که استفاده از غذاي زنده نسبت به غذاي کنسانتره سبب کاهش مدت زمان لازم براي انجام هشت تخم ريزي مي شود. به علاوه غني سازي آرتميا اين زمان را به صورت معني داري مجددا کاهش مي دهد. کاهش مدت زمان لازم براي تخم ريزي هاي متوالي علاوه بر بهره وري زماني و اقتصادي براي کارگاه هاي تکثير و پرورش باعث استفاده بهينه از عمر مفيد هر جفت مولد نيز مي شود.