مقاله تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي و تلفيقي) و کود زيستي برعملکرد دانه و ساير صفات زراعي آفتابگردان (.Helianthus annuus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد سيستم هاي مختلف تغذيه اي (آلي، شيميايي و تلفيقي) و کود زيستي برعملکرد دانه و ساير صفات زراعي آفتابگردان (.Helianthus annuus L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله کود دامي
مقاله کود زيستي
مقاله روش تلفيقي
مقاله کود شيميايي
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر سيستم هاي كوددهي آلي، تلفيقي، شيميايي و کود زيستي (ازتوباكتر و آزوسپريليوم) در راستاي کاهش مصرف کودهاي شيميايي بر عملكرد دانه و اجزاي عملكرد آن در آفتابگردان رقم آلستار، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس اجرا شد. عامل اصلي در پنج سطح كودي شامل F1 (100 درصد آلي)،F2  (25 درصد شيميايي و ۷۵ درصد آلي)، F3 (50 درصد شيميايي و ۵۰ درصد آلي)، F4 (75 درصد شيميايي و ۲۵ درصد آلي) و F5 (100 درصد شيميايي) و عامل فرعي در دو سطح تلقيح شامل ) I1بذور تلقيح شده با کود زيستي) و I0 (تلقيح نشده) با استفاده از طرح كرت خرد شده در چارچوب بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار بررسي گرديد. عملكرد دانه، درصد پروتيين، درصد روغن، عملکرد روغن، قطر طبق، وزن هزاردانه، تعداد دانه در طبق اندازه گيري شد. نتايج بيانگر آن است که در حالتF3  همه صفات به جز درصد روغن در بيش ترين مقدار بودند. عملكرد دانه در سيستم تلفيقي بيش تر از هر کدام از سيستم شيميايي و آلي به تنهايي به دست آمد. بذور تلقيح شده با باكتري هاي ازتوباكتر و آزوسپريليوم، عملكرد و اجزاي عملكرد را در مقايسه با تيمار شاهد (بدون تلقيح بذر) افزايش دادند (I1› I0). نتايج نشان مي دهند كه عملكرد دانه و اجزاي عملكرد در تيمار تركيب كودزيستي و سيستم تلفيقي كود دامي و شيميايي بهتر از زماني است كه اين کودها به تنهايي استفاده مي شوند. بالاترين عملكرد در تيمار F3 همراه با تلقيح بذر (F3 I1) به ميزان ۲۸۹۰ كيلوگرم در هكتار به دست آمد.