مقاله تاثير کاربرد محلول کيتوسان در شرايط درون شيشه اي و گلخانه بر رشد و عملکرد غده چه در گياهچه هاي سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش کشاورزي از صفحه ۸۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد محلول کيتوسان در شرايط درون شيشه اي و گلخانه بر رشد و عملکرد غده چه در گياهچه هاي سيب زميني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزازديادي
مقاله کشت درون شيشه اي
مقاله کيتوسان
مقاله ميني تيوبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زكريا رسول
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زنجاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: منافيان مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير محلول کيتوسان بر رشد گياهچه ها در شرايط درون شيشه اي و افزايش عملکرد غده چه در برنامه ريزازديادي سيب زميني، ريزنمونه هاي تک گره ساقه حاصل از کولتيوار آگريا با غلظت هاي مختلف اين ماده شامل صفر، ۵، ۱۵، ۵۰، ۱۵۰ و ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر با اضافه نمودن آنها به محيط کشت تيمار شدند و صفات مختلف رشدي در شرايط درون شيشه اي اندازه گيري گرديدند. تعدادي از گياهچه ها به گلخانه انتقال و با محلول هاي کيتوسان در غلظت صفر، ۲۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ ميلي گرم در ليتر به طور هفتگي محلول پاشي شدند و عملکرد غده چه در بوته اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که اثر کيتوسان بر صفات وزن تر و خشک بخش هوايي و ريشه و بر طول گياهچه معني دار است ولي بر تعداد برگ در هر گياهچه تاثير معني داري ندارد. مصرف ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر کيتوسان در محيط کشت نسبت به شاهد وزن تر و خشک بخش هوايي را افزايش داد ولي در غلظت هاي پايين اختلاف معني داري با شاهد مشاهده نشد. همچنين کيتوسان در غلظت ۱۵ ميلي گرم بر افزايش وزن تر و خشک ريشه ها موثر بود ولي در غلظت هاي بالاتر، وزن تر ريشه به طور معني داري کاهش يافت ولي کاهش در وزن خشک ريشه معني دار نبود. کاربرد اين ماده در غلظت ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر در محيط کشت، تعداد و وزن غده چه در هر بوته را نسبت به شاهد افزايش داد. با وجود اين، کاربرد کيتوسان به صورت محلول پاشي در گلخانه در افزايش عملکرد غده چه تاثير نداشت. بنابراين، در برنامه توليد بذر سيب زميني، اين ماده را مي توان به طور موفقيت آميز درمرحله تهيه محيط کشت ريزنمونه استفاده کرد.