مقاله تاثير کاربرد نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک عملکرد در گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula Officinalis L) تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک عملکرد در گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula Officinalis L) تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هميشه بهار
مقاله تنش کم آبي
مقاله نيتروژن
مقاله شاخص برداشت و تلاش باز آوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نويد
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخاني توفيق
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور اثر تنش کم آبي و کاربرد نيتروژن بر شاخص هاي فيزيولوژيک عملکرد در گياه هميشه بهار آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تکرارانجام گرفت. اين تحقيق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان در سال ۱۳۸۵ اجرا گرديد. تيمارها شامل تنش کم آبي در سه سطح (آبياري پس از ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ ميلي متر تبخير از سطح تشتک تبخير کلاس (A) و نيتروژن در چهار سطح ( ۰، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص) بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تنش خشکي تاثير معني داري بر شاخص برداشت در مراحل مختلف گلدهي، تلاش باز آوري و نسبت وزن گل به کل گياه دارد. بيشترين شاخص برداشت (۱۸٫۸۵)، نسبت وزن گل به کل گياه (۱۳٫۱۵) و تلاش باز آوري (۲۱٫۲۶) از سطح ۴۰ ميلي متر تبخير به دست آمد. اثر نيتروژن بر شاخص برداشت در مراحل %۵۰ و %۱۰۰ گلدهي، نسبت وزن گل به کل گياه در مراحل %۵۰ و %۱۰۰ گلدهي، تلاش باز آوري در مراحل %۵۰ و %۱۰۰ گلدهي معني دار شد. اثر متقابل تنش و نيتروژن تنها بر نسبت وزن گل به کل گياه در مرحله %۱۰۰ گلدهي نيز معني دار شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که بهترين زمان برداشت گل در گياه هميشه بهار در مرحله ۱۰۰ درصد گلدهي و با مصرف ۹۰ کيوگرم در هکتار نيتروژن در کنار آبياري ۴۰ ميلي متر تبخير مي باشد. مناسب ترين زمان برداشت دانه در مرحله آخر (برداشت) در کنار سطح آبياري نرمال و مصرف حداکثر نيتروژن بود. به طوري که سطوح مختلف تنش از کارايي مصرف نيتروژن کاست و موجب کاهش تلاش باز آوري در گياه هميشه بهار گرديد.