مقاله تاثير کاربرد پس از برداشت پوتريسين و نيتريک اکسيد بر برخي خواص کيفي و محتواي فنلي کل ميوه انگور رقم سفيد بي دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثير کاربرد پس از برداشت پوتريسين و نيتريک اکسيد بر برخي خواص کيفي و محتواي فنلي کل ميوه انگور رقم سفيد بي دانه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پس از برداشت انگور
مقاله پوتريسين
مقاله نيتريک اکسيد
مقاله پوسيدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خميري ثاني منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير کاربرد پوتريسين و نيتريک اکسيد در غلظتهاي مختلف بر کيفيت و عمر پس از برداشت ميوه هاي انگور رقم سفيد بيدانه در دماي ۱-۰ درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۸۵-۹۵% بررسي شد. ميوه ها با سديم نيتروپروسايد (ماده آزاد كننده نيتريك اكسيد) در غلظتهاي (۰، ۳ ،۵ و ۷ ميكرو مولار) و پوتريسين در غلظتهاي (۰،۱  و ۲ ميلي مولار) و ترکيب هاي مختلف آن ها، تيمار شدند و در دماي ۱-۰ درجه سانتي گراد به مدت ۳ ماه نگهداري شدند. پس از ۳ ماه خواص کيفي ميوه ها شامل ميزان کاهش وزن، pH، ميزان پوسيدگي، اسيدهاي آلي، مواد جامد محلول، ويتامين ث و تركيبات فنلي کل ارزيابي شد. تيمارهاي پوتريسين و نيتريک اکسيد به طور معني داري به ترتيب در سطح خطاي %۵ و %۱ باعث کاهش پوسيدگي در طول دوره انبارماني شدند. موثرترين غلظت نيتريک اکسيد در کنترل بيماريها غلظت ۵ ميکرومول بر ليتر و موثرترين غلظت پوتريسين ۲ ميلي مول بر ليتر بود. همچنين تاثير تيمارهاي پوتريسين و نيتريک اکسيد بر ميزان فنول کل و اسيديته ميوه معني دار بودند. کاربرد تيمارهاي پوتريسين و نيتريک اکسيد مي تواند جايگزين مناسبي براي مواد شيميايي در تکنولوژي پس از برداشت انگورهاي روميزي باشد.