مقاله تاثير کارگاه آموزشي تجويز منطقي آنتي بيوتيک بر الگوي تجويز آن ها در نسخه هاي پزشکان عمومي شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تاثير کارگاه آموزشي تجويز منطقي آنتي بيوتيک بر الگوي تجويز آن ها در نسخه هاي پزشکان عمومي شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله پزشکان عمومي
مقاله تجويز منطقي
مقاله دارو
مقاله کارگاه آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي ماري
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي وريا
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كوه بومي ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: هزينه بالاي آنتي بيوتيک ها و خطر مقاومت باکتريايي، دو دليل مهم براي آموزش استفاده منطقي از آنتي بيوتيک ها است. هدف اين مطالعه تعيين ميزان تاثير کارگاه آموزشي تجويز منطقي آنتي بيوتيک ها بر الگوي تجويز آن ها در نسخ پزشکان عمومي شرکت کننده در کارگاه بود.
روش ها: اين مطالعه مداخله اي (قبل و بعد) بر روي ۲۰۴۰ نسخه مربوط به ۱۷ پزشک عمومي شرکت کننده در کارگاه انجام گرفت. عوامل مختلفي مانند تعداد دارو در هر تجويز، ۱ماه قبل و ۶ ماه بعد از کارگاه تعيين گرديد. براي آناليزآماري از آزمون فريدمن استفاده شد.
يافته ها: تعداد اقلام دارويي در هر نسخه يک ماه قبل و شش ماه بعد از برگزاري کارگاه، به ترتيب ۷۲/۰±۵/۳ و ۰۸/۱±۵/۳ قلم (P=0.906)، براي تجويز آنتي بيوتيک به ترتيب ۴/۱۰±۲۱/۵۲ و ۸/۱۶±۶/۴۷ درصد (P=0.726) و براي تجويز توأم آنتي بيوتيک هاي خوراکي و تزريقي ۹/۱۱±۵/۱۷ و ۱/۱۳±۴/۱۳ درصد (P=0.571) بود.
نتيجه گيري: برگزاري کارگاه، بر روي تجويز آنتي بيوتيک ها توسط پزشکان عمومي شرکت کننده در کارگاه تاثيري نداشت. فقدان انگيزه دروني و صرفا انگيزه دريافت گواهي شرکت در کارگاه، ساختار و روش آموزشي ضعيف به کار رفته در کارگاه و حجم کم نمونه، ممکن است از دلايل به دست آمدن اين نتايج باشد.