مقاله تاثير کاني شناسي بر بيوليچينگ مزوفيليک مس از غبار کوره ها و کنسانتره فلوتاسيون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير کاني شناسي بر بيوليچينگ مزوفيليک مس از غبار کوره ها و کنسانتره فلوتاسيون
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي
مقاله غبار کوره ها
مقاله کنسانتره فلوتاسيون
مقاله بازيابي بيولوژيکي مس
مقاله مزوفيل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه استفاده از باکتري ها به طور گسترده اي براي بازيابي فلزات از باطله ها، کانسنگ ها و کنسانتره هاي مس استفاده مي شود. درک عملکرد باکتري ها نسبت به انواع مواد با کاني شناسي مختلف به منظور بهبود فرايندها و انتخاب باکتري هاي مناسب بسيار حايز اهميت است. هدف از اين پژوهش، بررسي تاثير کاني شناسي غبار کوره ها و کنسانتره فلوتاسيون بر بازيابي مس با استفاده از باکتري هاي مزوفيل مي باشد.
مواد و روش ها: تاثير کاني شناسي مواد مورد عمليات بر بازيابي بيولوژيکي مس به روش بيوليچينگ با استفاده از دو نوع مواد غبار متالورژيکي و کنسانتره کارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه با کاني شناسي متفاوت بررسي شد. آزمايش هاي بيوليچينگ با استفاده از مخلوط باکتري هاي اسيديتوباسيلوس فرواکسيدانس، اسيديتوباسيلوس تيواکسيدانس و لپتوسپريليوم فرواکسيدانس در ظروف لرزان انجام شدند.
يافته ها: عمده کاني هاي موجود در غبار سولفيدهاي ثانويه مانند کالکوسيت و کووليت و عمده کاني هاي موجود در کنسانتره سولفيدهاي اوليه همانند کالکوپيريت بودند. نرخ بازيابي مس از غبار
g/L/day 0.835 و از کنسانتره g/L/day 0.403 بدست آورده شد. بررسي هاي سينتيکي نيز نشان دادند که ثابت نرخ در مورد غبار day-1 0.125 و در مورد کنسانتره day-1 0.010 مي باشد.
نتيجه گيري: ويژگي هاي کاني شناختي مواد مورد عمليات تاثير شاخصي در بيوليچينگ نشان داد. به علت نرخ حلاليت بالاي سولفيدهاي ثانويه، نرخ بازيابي و نيز بازيابي کلي غبار نسبت به کنسانتره بيشتر بود. اکسيداسيون کالکوپيريت در مقدار اکسيداسيون نسبتا پايين (حدود
%۴۴) متوقف شد و زمان آب شويي اضافي افزايش بازيابي را به دنبال نداشت. آزمايش ها نشان داد که کشت مزوفيليک استاندارد در دماي ۳۵ درجه سانتي گراد در اکسيد کردن کاني هاي سولفيدي ثانويه بسيار موفق بود، اما براي کاني هاي سولفيدي اوليه مس به ويژه کالکوپيريت موثر نبود.