مقاله تاثير کاهش غلظت انرژي و مواد مغذي جيره در دوره هاي مختلف پرورش بر توان توليدي جوجه هاي گوشتي راس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير کاهش غلظت انرژي و مواد مغذي جيره در دوره هاي مختلف پرورش بر توان توليدي جوجه هاي گوشتي راس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله جيره هاي غليظ
مقاله جيره هاي رقيق
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير کاهش غلظت انرژي و مواد مغذي جيره در دوره هاي مختلف پرورش بر توان توليدي جوجه هاي نر گوشتي راس، در قالب طرح کاملا تصادفي در باطري سرد انجام پذيرفت. هفت تيمار موجود در اين آزمايش دربرگيرنده اثر هفت حالت مختلف استفاده از جيره هاي غليظ و رقيق در دوره هاي مختلف پرورش روي عملکرد جوجه ها بود. جيره ها بر پايه ذرت و سويا بودند. هر تيمار شامل چهار تکرار و در هر تکرار پنج قطعه جوجه قرار گرفت. تيمار اول (شاهد) در هر سه دوره پرورش (آغازين، رشد و پاياني)، تيمار دوم فقط در دوره آغازين، تيمار سوم فقط در دوره رشد، تيمار چهارم فقط در دوره پاياني؛ تيمار پنجم در دوره هاي رشد و پاياني، تيمار ششم در دوره هاي آغازين و رشد و بالاخره تيمار هفتم در دوره هاي آغازين و پاياني جيره غليظ دريافت کردند. جيره هاي غليظ مطابق با سطح انرژي قابل متابوليسم توصيه شده در کاتالوگ راس که به ترتيب براي دوره هاي آغازين، رشد و پاياني ۳۱۵۰، ۳۰۱۰ و ۳۲۰۰ کيلوکالري درهر کيلوگرم جيره مي باشد، تنظيم شدند و جيره هاي رقيق بر اساس سطح انرژي قابل متابوليسم ۲۸۰۰ کيلوکالري در کيلوگرم تنظيم گرديدند. در تمام جيره ها نسبت انرژي قابل متابوليسم به مواد مغذي ثابت بود.
نتايج آزمايش نشان داد تيمار ششم که در دوره پاياني پرورش جيره رقيق دريافت کرده بود از نظر ميزان مصرف خوراک، ضريب تبديل غذايي و شاخص توليد تفاوت معني داري با تيمار شاهد ندارد. تيمار شاهد با اختلاف معني داري نسبت به ساير تيمارها داراي بيشترين ميزان تلفات در دوره پاياني بود. در حالي که تيمار ششم در تمامي دوره هاي پرورش کمترين ميزان تلفات را داشت. از سوي ديگر تيمار ششم کمترين ميزان هزينه خوراک به ازاي هر کيلوگرم وزن زنده را به خود اختصاص داد. لذا با توجه به نتايج بدست آمده از اين تحقيق پيشنهاد مي شود براي رسيدن به حداکثر عملکرد و منفعت اقتصادي، در دوره پاياني پرورش جوجه هاي نر گوشتي راس جيره رقيق به کار برده شود.