مقاله تاثير کتامين در کاهش نياز به مسکن پس از بي حسي نخاعي در سزارين انتخابي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير کتامين در کاهش نياز به مسکن پس از بي حسي نخاعي در سزارين انتخابي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله کتامين
مقاله درد بعد از عمل
مقاله بي حسي نخاعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: پازوكي شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: گازراني نفيسه
جناب آقای / سرکار خانم: چقايي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: درد پس از عمل جراحي، آثار نامطلوبي از جمله عوارض طبي، افزايش هزينه هاي درماني و تجويز مخدرها را در پي دارد. اين مطالعه با هدف تعيين اثر دوز کم کتامين وريدي در مقايسه با دارونما بر کاهش نياز به مسکن پس از عمل جراحي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، ۱۲۰ خانم حامله که تحت عمل سزارين انتخابي قرار گرفتند، به صورت تصادفي ساده به دو گروه ۶۰ نفري تقسيم شدند. بيماران گروه مداخله و شاهد بلافاصله پس از بي حسي نخاعي، به ترتيب ۰٫۱۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن کتامين و به همان حجم دارونما (نرمال سالين) دريافت کردند. آناليز داده ها با استفاده از از نرم افزار SPSS نسخه ۱۱، انجام شد.
يافته ها: ميزان مصرف مسکن، شدت درد، علايم هموديناميکي، خواب آلودگي مادر و آپگار نوزاد پس از سزارين در هر دو گروه يکسان بود و تفاوتي بين گروه مشاهده نشد (P>0.05). البته فشار متوسط شرياني در ساعات اوليه پس از عمل در گروه کتامين (۸٫۰۲±۸۰٫۲۲) کاهش قابل توجه اي نسبت به پلاسبو (۹٫۱۶±۸۳٫۳۳) نشان داد (P>0.03). ميانگين زمان اولين درخواست مسکن پس از عمل در گروه کتامين و پلاسبو به ترتيب ۶۸٫۸۸±۹۹٫۷۵ دقيقه و ۵۲٫۵۹±۹۶٫۱ دقيقه به دست آمد (P>0.05).
نتيجه گيري : به نظر مي رسد دوز ۰٫۱۵ ميلي گرم به ازاي هر کيلو گرم وزن بدن کتامين در اين مطالعه تاثير قابل ملاحظه اي در کاهش درد پس از سزارين ندارد. بنابر اين توصيه مي شود جهت دستيابي به اثر کاهنده درد اين دارو مطالعات بيشتر با ميزان دوز بيشتر و يا استفاده ترکيبي اين دارو با داروهاي مخدر ديگر صورت گيرد.