مقاله تاثير کج کردن طرفي سر بر محور آستيگماتيسم چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: تاثير کج کردن طرفي سر بر محور آستيگماتيسم چشم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: كيان ارثي فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بديعي سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعات اخير وجود پديده جبراني معکوس چشم (COCT: compensatory ocular countertorsion) متعاقب تيلت يا کج کردن طرفي سر را مورد ترديد قرار داده اند، بدين منظور اين مطالعه جهت تعيين نحوه عملکرد پديده COCT صورت پذيرفت.
روش پژوهش: تعداد ۸۰ چشم مبتلا به آستيگماتيسم منظم برابر يا بيش از ۲ ديوپتر با اتورفرکشن سيکلوپلژيک وارد مطالعه شدند. افراد مورد مطالعه غير از عيب انکساري، اختلال چشمي ديگري نداشتند. اتورفرکشن عيني (
objective) در حالت اوليه با قرار گرفتن سر در حالت عمودي و همچنين در زواياي ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه در سمت راست و چپ انجام گرفت. هر گونه تغييري در محور آستيگماتيسم به عنوان اختلال COCT در نظر گرفته شد. جهت انجام محاسبات فوق يک وسيله تيلتومتر طراحي شد که بدون ايجاد اختلال در انجام اتورفرکشن در وضعيت هاي مختلف، بر روي سر بيمار قرار مي گرفت.
يافته ها: تعداد ۷۰ چشم مراحل مطالعه را به طور کامل طي کردند. ميانگين سن بيماران- ۴۸) ۲۶٫۵±۴٫۹۶  15) سال و ميانگين ميزان چرخش معکوس جبراني چشم برابر با (۰– ۵) ۱٫۸۷±۱٫۸۱ درجه در تيلت ۵ درجه سر و(۰– ۲۰) ۶٫۹۱±۴٫۹۶درجه در تيلت ۲۵ درجه سر بود. ميزان چرخش معکوس چشم در تغيير محل سر به طرف چپ به طور معني داري کمتر از ميزان چرخش معکوس چشم در موقعيت تيلت به سمت راست بود (P<0.026). ميزان Incyclotorsional COCT در يک چشم الزاما با مقدار Excyclotorsional COCT چشم مقابل برابر نبود، اما در مجموع اين عدم هماهنگي چرخش دو چشم از نظر آماري معني دار نبود (P>0.237).
نتيجه گيري: COCT يک پديده غيرقابل اعتماد است. کوچک ترين مقدار تيلت مي تواند منجر به اشتباه در تعيين محور آستيگمات در زمان تعيين عيوب انکساري گردد.