مقاله تاثير کشيدن سيگار و مواجهه هم زمان با سر و صداي بالاتر از حد مجاز بر افت شنوايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثير کشيدن سيگار و مواجهه هم زمان با سر و صداي بالاتر از حد مجاز بر افت شنوايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سروصدا
مقاله مصرف سيگار
مقاله افت شنوايي
مقاله مواجهات شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لبافي نژاد ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سيگار و سر و صدا از طريق يک مسير مشترک باعث افت شنوايي مي شوند. در اين مطالعه، اثر کشيدن سيگار بر افت شنوايي در کارگران سالن مونتاژ يکي از کارخانه هاي خودروسازي، که در معرض سر و صداي بيش از حد مجاز هستند، بررسي شد.
روش بررسي: جهت بررسي اثر مواجهه هم زمان با سر و صداي بالاتر از حد مجاز و کشيدن سيگار، يک مطالعه مورد- شاهدي در يک کارخانه توليد خودروي ايراني طراحي شد. نمونه ها شامل کليه کارگران مرد شاغل در قسمت مونتاژ کارخانه بودند که به دو گروه مورد (سيگاري) و شاهد (غيرسيگاري) تقسيم شدند. کليه کارگران با سر و صداي غير مجاز مواجهه داشتند. دو مدل افت شنوايي تعريف و اثر کشيدن سيگار بر افت شنوايي با آزمون هاي آماري از جمله رگرسيون لوجستيک ارزيابي شد.
يافته ها: بر اساس مدل دو، ميزان افت شنوايي در کارگران سيگاري بيش از کارگران غير سيگاري بود (نسبت شانس: ۶٫۹۴؛ فاصله اطمينان: ۴٫۵۴-۱۰٫۶۴). همچنين افت شنوايي در هر دو مدل، حتي پس از تعديل ساير عوامل مخدوش کننده، در گروه مورد نسبت به گروه شاهد به طور معني داري بيشتر بود (P<0.001).
نتيجه گيري: افراد سيگاري که در محيط هاي پر سروصدا فعاليت مي کنند نسبت به افرادي که سيگار نمي کشند، بيشتر مستعد ابتلا به افت شنوايي ناشي از سروصداي محيط هستند و در نتيجه اين افراد بايد در حين انجام معاينات ادواري از نظر سيستم شنوايي مورد توجه و ارزيابي ويژه قرار گيرند.