مقاله تاثير کفي طبي بر ميزان مصرف انرژي افراد دونده داراي صافي کف پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۳۶ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير کفي طبي بر ميزان مصرف انرژي افراد دونده داراي صافي کف پا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف انرژي
مقاله کفي طبي
مقاله صافي کف پا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرماني فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند بهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کفي طبي به عنوان يک درمان محافظتي در افراد داراي صافي کف پا استفاده مي شود. هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير کفي طبي بر مصرف انرژي ۲۰ فرد دونده داراي صافي کف پا مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه از يک تردميل و دستگاه Quark b2 جهت اندازه گيري مصرف اکسيژن استفاده شد. هم چنين براي افراد يک جفت کفي طبي به اندازه پاي بيمار تهيه شد. در اين مطالعه بيشينه ضربان قلب، مصرف اکسيژن و بيشينه مصرف اکسيژن بيماران داراي صافي کف پا، با و بدون استفاده از کفي طبي اندازه گيري و محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از آزمون t جفت در دو حالت مقايسه شد.
نتايج: در اين مطالعه ميانگين مصرف اکسي‍ژن (ميلي ليتر در دقيقه) از ۴۵۰۴٫۶ به ۴۴۸۸٫۳ و بيشينه اکسيژن مصرفي برحسب ميلي ليتر در دقيقه به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن از ۶۳٫۶ به ۶۳٫۴ و بيشينه تعداد ضربان قلب از ۱۶۸٫۷ به ۱۶۸٫۰ بعد از استفاده از کفي طبي کاهش يافته که کاهش مشاهده در هر سه حالت معنادار مي باشد (P<0.05).
نتیجه گيري: وسايل كمكي پا منجر به بهبود راستاي مفاصل اندام تحتاني در بيماران داراي صافي كف پا مي شوند، بنابراين رابطه طول- تنشن عضلات بهبود مي يابد كه اين مساله مانع از خستگي عضلات در دويدن هاي با مسافت هاي زياد مي شود. در زماني كه از كفي طبي اندازه پاي فرد براي بيماران استفاده شد، ميزان مصرف انرژي آن ها در حين دويدن كاهش پيداكرد.