مقاله تاثير کلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر ميزان سزارين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثير کلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر ميزان سزارين
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرآيند زايمان طبيعي
مقاله زايمان سزارين
مقاله کلاس هاي آموزشي
مقاله مراقبت هاي دوران بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژ نضال
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت قدم شادي
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: عمل سزارين در ايران و جهان رو به افزايش است. به دليل عوارض همراه با سزاين به روشي ايمن براي کاهش اين روند نياز است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تاثير کلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر ميزان سزارين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مداخله اي در سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ در درمانگاه هاي شرق گيلان بر روي ۴۱۰ زن باردار سه ماهه سوم که به صورت تصادفي در دو گروه تقسيم شدند (گروه مورد ۱۸۷ نفر و شاهد ۲۲۳ نفر) انجام شد. گروه مورد علاوه بر مراقبت معمول، در کلاس هاي آموزشي نيز حضور داشتند. يک ماه پس از زايمان پرسش نامه اي در رابطه با نوع زايمان توسط مددجو و مراقب بهداشتي تکميل مي شد. داده ها با آزمون آماري مجذورکاي تحليل شدند.
يافته ها: ميزان سزارين در گروه مورد ۴۱٫۴۱% و در گروه شاهد  74.8%و شيوع کلي آن  59.8%بود. سزارين انتخابي در گروه شاهد  60.5%و در گروه مورد ۱۶٫۷% و اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود(p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، قرار دادن يک برنامه آموزشي منسجم در کنار ساير روش هاي حمايت اجتماعي مي تواند در کاهش سزارين موثر باشد.