مقاله تاثير کليت کننده هاي کلسيمي بر مهار اپوپتوزيس نورون هاي حرکتي قطعات کشت شده نخاع موش بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سلول و بافت از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: تاثير کليت کننده هاي کلسيمي بر مهار اپوپتوزيس نورون هاي حرکتي قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپوپتوزيس
مقاله نخاع
مقاله نورون حرکتي
مقاله EDTA و EGTA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مهرنجاني ملك
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جراح زاده مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين تحقيق بررسي نقش کليت کننده هاي کلسيم بر مهار اپوپتوزيس نورون هاي حرکتي قطعات کشت شده نخاع موش بالغ بود.
مواد و روش ها: ناحيه سينه اي نخاع موش بالغ توسط دستگاه قطعه کننده بافت به قطعات ۴۰۰ ميکروني بريده و به چهار گروه تقسيم شدند: ۱- قطعات لحظه زماني صفر ۲- قطعات کنترل ۳- قطعات تيمار با اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد (EDTA) -4 قطعات تيمار با اتيلن گليکول تترا استيک اسيد (EGTA). قطعات کنترل و تيمار به مدت ۶ ساعت در محيط کشت انکوبه شدند. سنجش [۳-(۴,۵-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] MTT جهت ارزيابي قابليت حيات قطعات نخاع مورد استفاده قرار گرفت. جهت مطالعه مورفولوژيکي نورون هاي حرکتي از رنگ آميزي پروپيديوم آيودايد و هوخست ۳۳۳۴۲ استفاده شد. داده ها با روش آناليز واريانس يکطرفه و تست Tukey مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت و تفاوت ميانگين ها در سطح p<0.05 معني دار لحاظ شد.
نتايج: نورون هاي حرکتي قطعات کشت شده نخاع پس از ۶ ساعت نشانه هاي مورفولوژيک اپوپتوزيس را نشان دادند. کاربرد جداگانه کليت کننده هاي کلسيمي EDTA) و (EGTA نه تنها توانست قابليت حيات قطعات کشت شده به مدت ۶ ساعت را افزايش دهد بلکه توانست مرگ سلولي اپوپتوزيس را در نورون هاي حرکتي اين قطعات مهار و همچنين درصد تعداد نورون هاي حرکتي زنده را افزايش دهد.
نتيجه گيري: از آنجا که کاربرد کليت کننده هاي کلسيمي درمحيط کشت قطعات نخاع توانست قابليت حيات اين قطعات را افزايش، نشانه هاي اپوپتوزيس را در نورون هاي حرکتي مهار و درصد تعداد نورون هاي حرکتي زنده را در اين قطعات افزايش دهند، بيانگر آن است که افزايش کلسيم داخل سلولي احتمالا يکي از دلايل اپوپتوزيس نورون هاي حرکتي در قطعات کشت شده نخاع مي باشد.