مقاله تاثير کمبود و مکمل عنصر روي در رژيم غذايي موش هاي مادر بر يادگيري، حافظه و عملکرد حرکتي نوزادان آنها با استفاده از ماز آبي موريس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت) از صفحه ۲۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير کمبود و مکمل عنصر روي در رژيم غذايي موش هاي مادر بر يادگيري، حافظه و عملکرد حرکتي نوزادان آنها با استفاده از ماز آبي موريس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عنصر روي
مقاله يادگيري
مقاله حافظه
مقاله عملکرد حرکتي
مقاله ماز آبي موريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي بروجني شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير دو نوع رژيم غذايي عنصر روي در دوران بارداري و شيردهي موش هاي ماده بر يادگيري، حافظه و عملکرد حرکتي نوزادان آنها بود. کمبود عنصر روي و مکمل عنصر روي در دوران بارداري و شيردهي مادر، ممکن است بر حافظه، يادگيري و عملکرد حرکتي نوزادان آنها تاثير بگذارد. جامعه آماري تحقيق حاضر، موش هاي صحرايي ماده (نژاد آلبينو – ويستار) خريداري شده از انستيتو پاستور ايران بودند. بعد از مرحله جفت گيري، ۱۲ مادر باردار انتخاب و به ۳ گروه تقسيم شدند و در هفته آخر بارداري و کل دوران شيردهي رژيم غذايي مورد نظر را مصرف کردند. گروه اول، گروه کنترل بود که از غذاي استاندارد استفاده کرد؛ گروه دوم، گروه دريافت کننده مکمل روي که به مقدار ۱۰ pm مکمل روي به آب آنها افزوده شد؛ و گروه سوم، گروه کمبود روي که از غذاي فاقد عنصر روي استفاده کردند. پس از اعمال متغير مستقل، براي هر گروه ۱۲ سر موش نر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد که در ۵۶ روزگي تحت آزمون حافظه و يادگيري از طريق ماز آبي موريس قرار گرفتند و در ۶۶ روزگي عملکرد حرکتي آنها به وسيله دستگاه سنجش فعاليت حرکتي (Open Field) اندازه گيري شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس يک طرفه، آزمون تعقيبي توکي و تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاضر نشان داد که کمبود عنصر روي در هفته آخر بارداري و دوران شيردهي موجب تخريب يادگيري، حافظه و ضعف در عملکرد حرکتي مي شود. به علاوه مکمل عنصر روي، سبب بهبود يادگيري و حافظه شد، اما تاثير معني داري بر عملکرد حرکتي نوزادان نداشت.