مقاله تاثير کميسيون ماده ۵ بر مديريت کالبدي شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصل نامه جغرافيايي چشم انداز زاگرس از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تاثير کميسيون ماده ۵ بر مديريت کالبدي شهر يزد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کميسيون ماده ۵
مقاله طرح تفصيلي
مقاله مديريت کالبدي
مقاله شهر يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شوركي يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت حوزه مديريت يکي از مهم ترين نقش ها را در موفقيت و يا شکست هر سازماني در دست يابي به اهداف و انجام وظايف سازمان بر عهده دارد. مديريت در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه هاي شهري نقش بسيار مهم و تعيين کننده دارد. يکي از ارکان حيات مدني شهرها بعد کالبدي آن است، مديريت بر کالبد شهر در نظام کاربري اراضي شهري نقش مهمي در رفاه شهروندان خواهد داشت. نظام مديريت شهري ايران، شورا – مدير شهر مي باشد و تصميمات کلان مديريت به صورت متمرکز و توسط سازمان ها و نهادهاي کشوري انجام مي شود. بنابراين فرض مهم اين است که نقش مديران ارشد شهري در کميسيون ماده پنج تاثير مهمي در شکل گيري کالبدي شهر دارد و مي تواند در حفظ سلامت کالبدي و توسعه پايدار شهري موثر باشد. جهت بررسي و تبيين موضوع از روش توصيفي، تحليلي استفاده شده است. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد پرونده هاي ارجاعي شهر يزد به کميسيون ماده پنج بسيار قابل توجه است و بيش از موارد در جهت منافع درخواست کننده و شهرداري به تصويب رسيده است و در نظر نگرفتن پايداري شهري و مشکلات کالبدي و زيستي آن زمينه مسايل و مشکلاتي شده است، از جمله اين که بيشترين تعداد پرونده هاي مورد بررسي در جهت كاربري هاي غير انتفاعي، بدون در نظر گرفتن ديد سيستمي و همه جانبه نگر در کليت شهر و عدم توجه به مسايل اجتماعي، فرهنگي شهر بوده است. اين عامل همچنين باعث عدم تعادل در نظام کاربري اراضي شهري شده و اثرات مخربي در برنامه ريزي شهري و منطقه ايي ايجاد خواهد کرد.