مقاله تاثير کم شنوايي بر برخي از پارامترهاي آکوستيک صوت در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير کم شنوايي بر برخي از پارامترهاي آکوستيک صوت در کودکان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم شنوايي
مقاله پارامترهاي آکوستيک
مقاله محدوده شدت
مقاله محدوده فرکانس
مقاله استوديو گفتار
مقاله الکترولارينگوگراف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: سعدالهي علي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از طريق دستگاه شنوايي سالم و پسنورد شنيداري مطلوب مي توان صداسازي، کيفيت صوت، زير و بمي و بلندي صدا را تحت کنترل داشت.
روش كار
اين مطالعه مورد شاهدي در سال ۱۳۸۷ در دانشكده توانبخشي سمنان انجام شد. هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه پارامترهاي آکوستيک صوت شامل، محدوده شدت، محدوده فرکانس، تغييرات دوره به دوره بلندي و نسبت اجزاي ارتعاشي منظم صوت به اجزاي ارتعاشي نامنظم (نويز) درد و گروه شامل، ۱۷ کودک کم شنوا و ۱۷ کودک طبيعي همسان شده از نظر سن و جنس بوده است. ميانگين هر يک از پارامترها با استفاده از نرم افزار استوديو گفتار و دستگاه الکترولارينگوگراف به دست آمد. پارامترهاي فوق بين دو گروه کودکان کم شنوا و طبيعي مورد مقايسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي كلموگراف اسمير نوف و تي انجام شد.
نتايج
ميانگين محدوده شدت بين گروه كودكان كم شنوا و طبيعي تفاوت معنادار نداشت (p=0.462) و نيز ميانگين محدوده فركانس صوت بين گروهها تفاوت معناداري نداشت (p=0.277). ميانگين تغييرات دوره به دوره بلندي صوت در گروه كودكان كم شنوا به طور معناداري بيش از كودكان طبيعي بود (p=0.010) ميانگين نسبت اجزاء هارمونيك به اجزاء ارتعاشي نامنظم صوت در گروه كودكان كم شنوا به طور معناداري كمتر از كودكان طبيعي بود (p=0.001).
نتيجه گيري
از يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که احتمالا مستعدترين پارامترهاي صوت براي بهبودي با استفاده از وسايل کمک شنيداري و خدمات گفتاردرماني طيف ارتفاع و بلندي صوت مي باشد. بالاتر بودن ميانگين تغييرات دوره به دوره بلندي صوت در کودکان کم شنوا نسبت به کودکان طبيعي و نيز پايين تر بودن ميانگين نسبت اجزا ارتعاشي منظم به اجزا ارتعاشي نامنظم صوت در کودکان کم شنوا در مقايسه با کودکان طبيعي، به دليل فشار زيادي است که کودکان کم شنوا بر حنجره و ساختارهاي مربوط به آن وارد مي سازند.