مقاله تاثير کودهاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در دانش آب و خاك (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي آلي، زيستي و شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودآلي
مقاله کودزيستي
مقاله کودسبز
مقاله توليد پايدار
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند امير
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور معرفي يک سيستم کود دهي و تغذيه پايدار در زراعت نخود، تاثير کود هاي مختلف شامل کود سبز، کود دامي، کمپوست، كود هاي زيستي و منابع شيميايي بر عملکرد و کيفيت نخود زراعي (Cicer arietinum) رقم پيروز در يک آزمايش مزرعه اي در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در شهرستان سنندج بررسي گرديد. آزمايش به صورت کرت هاي دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام شد. کشت کود سبز (G1) و عدم کشت آن (G2) به عنوان سطوح عامل اصلي و پنج روش تامين کود پايه شامل ۲۰ تن کود دامي در هکتار (N1)،۱۰  تن کمپوست در هکتار (N2)،۷۵  کيلوگرم سوپر فسفات تريپل در هکتار (N3)،۵  تن کمپوست +۱۰ تن کود دامي در هکتار (N4) و ۵ تن کمپوست + ۱۰ تن کود دامي + ۵۰ کيلوگرم سوپر فسفات تريپل در هکتار (N5) به عنوان عامل فرعي تعيين شدند. همچنين چهار ترکيب کود زيستي شامل باکتري باسيلوس لنتوس سويه P5 و سودوموناس پوتيدا سويه(B1) P13 ، قارچ تريکودرما هارزيانوم سويه(B2) T39 ، باکتري باسيلوس و سودوموناس + قارچ تريکودرما (B3) و تيمار شاهد بدون تلقيح با قارچ و باکتري (B4) به عنوان سطوح عامل فرعي فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشان داد که کود سبز تعداد غلاف در بوته و تعداد غلاف بارور را در واحد سطح افزايش داد و بيشترين تعداد غلاف در واحد سطح از کاربرد توام کود زيستي (B3) و کود سبز حاصل شد. برهمکنش کود سبز با تيمار N5 بيشترين اجزاي عملکرد دانه را موجب شد. همچنين کاربرد فسفر شيميايي و باکتري هاي حل کننده فسفات به تنهايي تاثيري بر وزن صد دانه نخود نداشتند. با توجه به معني دار شدن کليه برهمکنش هاي دو جانبه و سه جانبه عوامل مورد بررسي تيمار G1N5B3 به عنوان تيمار برتر شناخته شد. افزايش معني دار ميزان نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزيم و آهن در برگ ها و دانه در اين تيمار، معرفي آن به عنوان تيمار برتر را توجيه مي نمايد. بيشترين پروتئين و نشاسته دانه نيز در تيمار N5 توليد گرديد. همچنين اين تيمار با کاهش فيبر خام و زمان پختن دانه و افزايش درصد قند بر کيفيت دانه نخود افزود.