مقاله تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم آفتابگردان روغني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۱۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي بيولوژيک بر عملکرد و اجزاي عملکرد سه رقم آفتابگردان روغني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله کودهاي بيولوژيک
مقاله عملکرد دانه
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي حسني اصل نواب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير کودهاي بيولوژيک بر خصوصيات محصول دهي سه رقم آفتابگردان روغني تحقيقي طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقات کشاورزي شهرستان خوي در آذربايجان غربي اجرا گرديد. اين مطالعه به صورت آزمايش فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. ارقام آفتابگردان به عنوان سطوح فاکتور اول شامل هايسان ۳۳، آلستار و اروفلور و فاکتور فرعي شامل ترکيبي از تلقيح بذر با کودهاي بيولوژيک و مصرف کودهاي شيميايي با هشت سطح ۵۰ درصد سولفات پتاسيم + بيوسولفور، ۱۰۰ درصد سولفات پتاسيم + بيوسولفور، ۱۰۰ درصد سولفات پتاسيم مورد نياز، ۵۰ درصد اوره + ازتوباکتر، ۵۰ درصد اوره + نيتروکسين، ۵۰ درصد اوره + ازتوباکتر + نيتروکسين، ۱۰۰ درصد اوره مورد نياز، ۱۰۰ درصد سولفات پتاسيم + ۱۰۰ درصد اوره بود. نتايج آزمايش نشان داد که اثر رقم و کود بر تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن معني دار بود. اثر متقابل دو فاکتـور نيز بر شـاخص برداشت و عملکرد روغن معني دار شد. مقايسه ميانگين صفات ارقام حاکي از برتري هايسان ۳۳ از لحاظ عملکرد دانه و اجزا عملکرد نسبت به دو رقم ديگر بود. بطوري که هايسان ۳۳ با ۷۰۷ دانه در طبق و ۵۶٫۷ گرم وزن هزار دانه حداکثر عملکرد دانه و روغن را به ترتيب با ۳۸۳۲ و ۱۷۰۵ کيلوگرم در هکتار توليد نمود. بين سطوح کودي تلقيح بذور با بيوسولفور همراه با مصرف کامل سولفات پتاسيم مورد نياز (طبق توصيه آزمايشگاه خاک) و تلقيح بذور با ازتوباکتر و نيتروکسين به همراه مصرف ۵۰ درصد اوره مورد نياز بيشترين تاثير مثبت را در افزايش عملکرد دانه و روغن داشتند. در نهايت طبق نتايج ۲ ساله تحقيق تلقيح بذور آفتابگردان با کودهاي بيولوژيک همراه با کاهش مصرف کودهاي شيميايي مانند کودهاي نيتروژنه مي تواند در بهبود خصوصيات کمي ارقام روغني مفيد باشد.