مقاله تاثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي سه رقم آفتابگردان روغني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي بيولوژيک و شيميايي بر خصوصيات کمي و کيفي سه رقم آفتابگردان روغني
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله کودهاي بيولوژيک
مقاله عملکرد دانه
مقاله روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشدي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محله جواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابدالي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي اثرات کودهاي بيولوژيک بر خصوصيات کمي و کيفي سه رقم آفتابگردان روغني تحقيقي دو ساله طي سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقات کشاورزي شهرستان خوي اجرا شد. اين تحقيق به صورت آزمايش فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. ارقام آفتابگردان به عنوان سطوح فاکتور اول شامل هايسان ۳۳، آلستار و اروفلور و فاکتور دوم شامل ترکيبي از تلقيح بذور با کودهاي بيولوژيک و مصرف کودهاي شيميايي با هشت سطح شامل ۵۰% سولفات پتاسيم + بيوسولفور، ۱۰۰% سولفات پتاسيم + بيوسولفور، ۱۰۰% سولفات پتاسيم مورد نياز، ۵۰% اوره + ازتوباکتر، ۵۰% اوره + نيتروکسين، ۵۰% اوره + ازتوباکتر + نيتروکسين، ۱۰۰% اوره مورد نياز، ۱۰۰% سولفات پتاسيم + ۱۰۰% اوره بود. نتايج آزمايش نشان داد که اثر رقم و کود بر ارتفاع بوته، عملکرد دانه و روغن معني دار بود. اثر متقابل دو فاکتور نيز بر ارتفاع بوته و عملکرد روغن اثر معني داري داشت. مقايسه ميانگين هاي ارقام حاکي از برتري هايسان ۳۳ از لحاظ صفات مورد بررسي نسبت به دو رقم ديگر بود. به طوري که هايسان ۳۳ با قطر طبق معادل ۱۸٫۸ سانتي متر بيش ترين عملکرد دانه و روغن را به ترتيب با ۳۸۳۲ و ۱۷۰۵ کيلوگرم در هکتار توليد کرد. بين سطوح کودي تلقيح بذور با بيوسولفور همراه با مصرف کامل سولفات پتاسيم مورد نياز (طبق توصيه آزمايشگاه خاک) و تلقيح بذور با ازتوباکتر و نيتروکسين به همراه مصرف ۵۰% اوره مورد نياز بيش ترين تاثير مثبت را در افزايش عملکرد دانه و روغن داشتند. در نهايت طبق نتايج ۲ ساله تحقيق تلقيح بذور آفتابگردان با کودهاي بيولوژيک همراه با کاهش مصرف کودهاي شيميايي مانند کودهاي نيتروژنه مي تواند در بهبود خصوصيات کمي و کيفي ارقام روغني مفيد باشد.