مقاله تاثير کودهاي ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان تحت شرايط تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۵۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي ريزمغذي بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان تحت شرايط تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله تنش خشکي
مقاله عناصر ريز مغذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي زاده مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فيض آبادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني الياس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفتابگردان (Helianthus annus L.) مهمترين گياه روغني در ايران است. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات کاربرد ريزمغذي ها بر عملکرد آفتابگردان در شرايط تنش خشکي بود. اين آزمايش در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گلمکان (ايران) در سال ۱۳۸۴ با استفاده از آزمايش اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار صورت گرفت. آبياري با سه سطح (معمول، تنش کم، تنش شديد) به عنوان فاکتور اصلي و شش تيمار کودي ريزمغذي ((۱) شاهد، (۲) مصرف آهن، (۳) مصرف آهن + روي، (۴) مصرف آهن + روي + مس، (۵) مصرف آهن + روي + مس + منگنز و (۶) مصرف آهن + روي + مس + منگنز + بور) به عنوان فاکتور فرعي در داخل کرتهاي قرار گرفتند. کودهاي پايه (نيتروژن، فسفر، پتاسيم) و ريزمغذي ها بر اساس نياز گياه و آزمون خاک استفاده شدند. نتايج نشان داد که ارتفاع گياه، مقدار کلروفيل در برگها، قطر طبق، تعداد دانه در طبق و عملکرد دانه اختلاف معني داري در تيمار شاهد نسبت به تيمارهاي تنش داشتند. اما تيمار آبياري اثر معني داري بر تاريخ گلدهي، وزن هزار دانه و درصد روغن نداشت. همچنين نتايج نشان داد که تيمارهاي ريزمغذي تعداد دانه در طبق، عملکرد بذر و درصد روغن را به طور معني داري افزايش دادند. بنابراين تحت شرايط خشکي کاربرد ريزمغذي ها مقاومت به خشکي در آفتابگردان را افزايش مي دهد.