مقاله تاثير کودهاي زيستي و شيميايي نيتروژنه برکارآيي مصرف نيتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاييزه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي زيستي و شيميايي نيتروژنه برکارآيي مصرف نيتروژن و شاخص برداشت دو رقم گندم پاييزه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص برداشت
مقاله کارآيي مصرف نيتروژن
مقاله کود زيستي
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاري صادقي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: باصركوچه باغ سحر
جناب آقای / سرکار خانم: الهياري شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تاثير کود زيستي نيتراژين در همراهي با کود شيميايي اوره بر کارآيي مصرف نيتروژن و شاخص برداشت گندم آزمايشي با سه عامل کود نيتروژنه شامل صفر، ۳۳، ۶۷ و ۱۰۰ درصد مقدار توصيه شده آن (به ترتيب معادل صفر، ۳۳، ۶۷ و ۱۰۰ کيلوگرم اوره در هکتار)، کود زيستي نيتراژين در دو سطح تلقيح بذر و بدون تلقيح و ارقام گندم شامل الوند و MV17 اجرا شد. يافته ها نشان داد با کاربرد کود اوره تعداد پنجه بارور در هر بوته بيشتر شد. در صورت کاشت بذر تلقيح شده گندم با نيتراژين، عملکرد دانه از ۶۰۱۷ کيلوگرم در هکتار در تيمار شاهد به ۶۵۹۱ کيلوگرم در هکتار در تيمار مصرف ۳۳ کيلوگرم در هکتار اوره و ۶۹۵۴ کيلوگرم در هکتار در تيمار مصرف ۶۷ کيلوگرم در هکتار اوره در رقم الوند و از ۳۵۴۷ کيلوگرم در هکتار در تيمار شاهد به ۴۴۲۸ کيلوگرم در هکتار در تيمار مصرف ۳۳ کيلوگرم در هکتار و ۴۷۲۴ کيلوگرم در هکتار در تيمار مصرف ۶۷ کيلوگرم در هکتار در رقم MV17 افزايش يافت. تلقيح بذر با کود زيستي نيتراژين شاخص برداشت گندم را ۲٫۳% افزايش داد. در تيمارهايي که از کود زيستي نيتراژين استفاده شد، در سطوح پايين کود اوره عملکرد دانه هر دو رقم گندم بهبود يافت. با افزايش کود اوره از ۶۷ به ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار عملکرد کاهش يافت. در تيمارهاي بدون تلقيح بذر عملکرد دانه در بالاترين سطح نيتروژن بيشتر بود. در شرايط آزمايش در صورت تلقيح بذر گندم با نيتراژين مي توان ضمن بهبود عملکرد، در مصرف کود شيميايي اوره حداقل حدود ۳۳ درصد مقدار توصيه شده آن صرفه جويي کرد.