مقاله تاثير کودهاي مختلف نيتروژن بر نيتروژن آلي محلول (DON) و نيتروژن معدني محلول (DIN) در دو خاک آلفي سول شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي مختلف نيتروژن بر نيتروژن آلي محلول (DON) و نيتروژن معدني محلول (DIN) در دو خاک آلفي سول شمال ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كودهاي نيتروژن
مقاله نيتروژن آلي محلول (DON)
مقاله نيتروژن معدني محلول (DIN)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدقي منا
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: حق نيا غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فتوت امير
جناب آقای / سرکار خانم: حلاج نيا اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيتروژن آلي محلول (DON) يکي از بخش هاي مهم مواد آلي محلول (DOM) خاک است که سهم قابل توجهي از نيتروژن محلول خاک را به خود اختصاص داده و به عنوان منبع مهم نيتروژن در بسياري از اکوسيستم هاي آبي و خاکي در نظر گرفته مي شود. نيتروژن معدني محلول (DIN) نيز که شامل نيترات، نيتريت و آمونيوم مي باشد از شکل هاي ديگر نيتروژن در محلول خاک بوده که از ديدگاه تغذيه گياهي داراي اهميت است. عمليات مديريتي خاک همانند کوددهي مي تواند بر غلظت و حرکت DON و DIN در خاک تاثيرگذار باشد. هدف از اين تحقيق بررسي مقايسه اي اثر کودهاي نيتروژن بر کميت DON و DIN دو خاک آلفي سول در شمال ايران بود. بدين منظور آزمايشي با آرايش فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با ۴۰۰ کيلوگرم کود نيتروژن از سه منبع اوره، نيترات آمونيوم و سولفات آمونيوم به همراه شاهد در شش زمان (صفر، ۷، ۱۴، ۲۸، ۴۲ و ۶۰ روز) با سه تکرار و در دو خاک مختلف انجام شد. تغييرات DON، DIN ((NO3+NO2) و NH4) و pH در طول مدت زمان ۶۰ روز و در شش زمان مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين آزمايش نشان دادند که افزودن کودهاي نيتروژن به هر دو خاک باعث کاهش ميزان DON گرديد. اما ميزان (NO3+NO2) و NH4 افزايش پيدا کرد. در بين کودهاي نيتروژن کود سولفات آمونيوم به دليل کاهش pH، بيشترين تاثير را در کاهش غلظت DON داشت. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که دامنه نوسانات DON در مدت زمان ۶۰ روز و در شرايط آزمايشگاهي به طور متوسط بين ۱۱ تا ۷۵ درصد بوده است. در هر دو خاک در ابتداي آزمايش DON غالب ترين شکل نيتروژن محلول بوده و بر عکس در انتهاي آزمايش مجموع نيترات و نيتريت بخش عمده نيتروژن کل محلول خاک را به خود اختصاص دادند.