مقاله تاثير کودهاي کم مصرف آهن، روي و مس بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرايط آب و هوايي خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۲۸ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثير کودهاي کم مصرف آهن، روي و مس بر رشد و عملکرد ارقام جو در شرايط آب و هوايي خوزستان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله عناصر ريز مغذي
مقاله رشد
مقاله عملكرد دانه
مقاله جو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عنايت قلي زاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات عناصر ريز مغذي بر رشد و عملكرد دانه ارقام جو آزمايشي در سال ۸۷ – ۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين به صورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار انجام گرديد. كرت اصلي شامل چهار رقم جو (كارون، جنوب، ۱۳ سراسري و ايذه) و كرت فرعي شامل عناصر ريز مغذي (آهن، روي، مس و تركيب آهن، روي و مس) و شاهد بودند. نتايج نشان داد كه ارقام جو از نظر صفات رويشي از جمله تعداد پنجه در بوته، شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته متفاوت بودند. در بين ارقام، رقم ۱۳ سراسري از نظر اين صفات برتر بود. بيشترين تعداد سنبله با ارقام جنوب (۳۰۷عدد) و ۱۳ سراسري (۲۹۸ عدد) و هم چنين بيشترين تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه به ترتيب با رقم ۱۳ سراسري (۲۵٫۹) و (۴۴٫۲ گرم) حاصل گرديد. بيشترين تعداد سنبله، تعداد دانه و وزن هزار دانه با مصرف كود ريز مغذي آهن و روي به دست آمد. با اثر متقابل رقم در كود ريز مغذي، بيشترين عملكرد دانه (۳۴۶۵ كيلو گرم در هكتار) با رقم ۱۳سراسري و با مصرف روي و كمترين عملكرد دانه (۲۱۰۰ كيلو گرم در هكتار) با رقم كارون و با تيمار شاهد حاصل گرديد. رقم جنوب نيز از نظر عملكرد دانه روند نسبتا مشابه اي داشت. به طوركلي به نظر مي رسد با توجه به شرايط محيطي خوزستان و كمبود عناصر ريز مغذي در خاك هاي اين منطقه، مصرف عناصر ريز مغذي مي تواند در بهبود محصول غلات استان موثر باشد.