مقاله تاثير کود پتاسيم بر رشد و عملکرد ارقام سويا در خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثير کود پتاسيم بر رشد و عملکرد ارقام سويا در خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام سويا
مقاله کود پتاسيم
مقاله عملکرد دانه
مقاله شاخص هاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: آينه بند امير
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر کود پتاسيم بر عملکرد و رشد ارقام سويا آزمايشي در دو محيط (سال ۱۳۸۵ در دانشکده کشاورزي شيروان و سال ۱۳۸۶ در مرکز تحقيقات کشاورزي خراسان شمالي) بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار به اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايش شامل رقم در سه سطح (هابيت، سپيده و ويليامز از گروه رسيدگي ۳) و کود پتاسيم در سه سطح (صفر، ۸۰ و ۱۶۰ کيلوگرم اكسيد پتاسيم در هکتار) بود. نتايج تجزيه مرکب داده ها نشان داد که عملکرد دانه بطور معني داري تحت تاثير رقم و کود پتاسيم قرار گرفت، به طوري که رقم ويليامز بيشترين عملکرد را نسبت به دو رقم ديگر نشان داد. همچنين با افزايش مصرف کود پتاسيم بر عملکرد دانه افزوده شد. در بين اجزاي عملکرد، تعداد غلاف در گره تحت تاثير هر دو فاکتور آزمايش قرار گرفت اما تعداد گره در ساقه، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد شاخه هاي فرعي فقط تحت تاثير فاکتور رقم قرار گرفتند. تجزيه و تحليل رشد نشان داد که مصرف کود پتاسيم باعث بهبود روند تغييرات کليه پارامترهاي رشد گياه اعم از وزن خشک(DM) ، سرعت رشد نسبي(RGR) ، سرعت رشد محصول (CGR)، شاخص سطح برگ (LAI) و سرعت جذب خالص (NAR) در همه ارقام سويا شد. همچنين ارقام ويليامز و سپيده به لحاظ روند تغييرات شاخص هاي فوق نسبت به رقم هابيت برتري نشان دادند.