مقاله تاثير گروه درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر مردان وابسته به مواد افيوني با همبودي اختلال افسردگي اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اصول بهداشت رواني از صفحه ۱۹۵ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير گروه درماني با رويکرد شناختي رفتاري بر مردان وابسته به مواد افيوني با همبودي اختلال افسردگي اساسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال افسردگي اساسي
مقاله اختلال وابستگي مواد افيوني
مقاله درمان شناختي رفتاري
مقاله گروه درماني
مقاله همبودي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي آزاد مراد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري هاشم آبادي بهرامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از اين پژوهش، رسيدن به راهنماي عملي گروه درماني شناختي رفتاري براي همبودي اختلال افسردگي اساسي و وابستگي مواد افيوني و بررسي اثربخشي اين راهنماي درماني در جمعيت باليني مورد نظر است.
روش کار: در اين پژوهش نيمه تجربي تعداد ۳۰ آزمودني مرد با روش نمونه گيري قضاوتي از چند مرکز ترک اعتياد سطح مشهد جمع آوري شدند. تمام آزمودني ها بر اساس ويرايش چهارم معيارهاي کتابچه تشخيصي و آماري اختلالات رواني(DSM-IV)  داراي همبودي اختلال وابستگي مواد افيوني (شيره ترياك و كريستال) و افسردگي اساسي بودند و به صورت تصادفي در گروه هاي شاهد و آزمون قرار گرفتند (۱۵ نفر در هر گروه). براي ارزيابي از پرسش نامه افسردگي بک II و تست مورفين در اول و آخر درمان استفاده شد. راهنماي درماني ۱۲ جلسه اي در گروه آزمون اجرا شد و گروه شاهد مداخله شناختي رفتاري دريافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور خي و آزمون يومن ويتني تحليل شدند.
يافته ها: در گروه آزمون ۵ آزمودني عود داشتند كه نسبت به گروه شاهد، عود در هر ۱۵ آزمودني، به طور معني داري پايين تر بود (P<0.001). ميزان افسردگي گروه آزمون نيز در پس آزمون با ميانگين رتبه ۸ نسبت به گروه شاهد با ميانگين رتبه ۲۳، کاهش معني داري نشان داد (P<0.001).
نتيجه گيري: استفاده از روش گروه درماني شناختي رفتاري در درمان مبتلايان به اختلال وابستگي به مواد افيوني همراه با افسردگي اساسي موثر مي باشد.