مقاله تاثير گروه درماني معنوي – مذهبي بر علايم رواني بيماران اسکيزوفرنيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثير گروه درماني معنوي – مذهبي بر علايم رواني بيماران اسکيزوفرنيک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکيزوفرنيا
مقاله گروه درماني
مقاله معنويت
مقاله گروه درماني معنوي مذهبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ره گوي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسکيزوفرنيا يکي از اختلالات پيچيده روان پزشکي مي باشد. گر چه داروهاي ضد روان پريشي تکيه گاه اصلي درمان اسکيزوفرنيا به شمار مي روند، ولي مداخلات روان شناختي نيز در بهبود نشانه هاي باليني موثر هستند. لذا هدف از اين تحقيق بررسي تاثير گروه درماني معنوي-مذهبي بر وضعيت رواني بيماران مبتلا به اسکيزوفرنيا مي باشد.
روش: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي مي باشد. تعداد ۶۷ بيمار اسکيزوفرنيک به روش در دسترس از مرکز آموزشي درماني روان پزشکي رازي انتخاب و به روش بلوک هاي تبديل شده تصادفي در دو گروه مداخله (۳۲ بيمار) و شاهد (۳۵ بيمار) قرار گرفتند. براي گروه مداخله ۱۲ جلسه يک ساعته گروه درماني معنوي – مذهبي، هفته اي سه بار به مدت ۴ هفته برگزار شد. ابزار گردآوري دادها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و مقياس مختصر ارزيابي روان پزشکي (BPRS) بودند. تجزيه و تحليل آماري به وسيله آزمون هاي آماري تي زوجي و تي مستقل انجام شد.
يافته ها: وضعيت رواني گروه مداخله قبل و بعد از مداخله گروه درماني معنوي مذهبي نتايج تفاوت معناداري را نشان داد (p=0.001). اين در حالي است که در گروه شاهد تفاوت معناداري بين ميانگين هاي قبل و بعد وجود نداشت (p=0.268). پس از گروه درماني معنوي – مذهبي بين دو گروه تفاوت معنادار آماري وجود داشت (p=0.001). در حالي که قبل از گروه درماني معنوي – مذهبي تفاوت معناداري بين گروه هاي مداخله و شاهد وجود نداشت (p=0.093).
نتيجه گيري: به طور کلي گروه درماني معنوي – مذهبي در بهبود وضعيت رواني بيماران اسکيزوفرنيک موثر مي باشد.