مقاله تاثير گروه درمانگري شناختي – رفتاري بر ادارک عوامل استرس زا در بيماران مبتلا به سردردهاي عودکننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير گروه درمانگري شناختي – رفتاري بر ادارک عوامل استرس زا در بيماران مبتلا به سردردهاي عودکننده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادراک ناخوشايند استرس ها
مقاله سردردهاي عودکننده
مقاله گروه درمانگري شناختي – رفتاري
مقاله عوامل استرس زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي نژاد مرضيه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: اشجع زاده ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يک حادثه براي همه به يک اندازه، استرس زا نيست. ادراک فرد است که ميزان استرس زا بودن آن رويداد را تعيين مي کند. افراد مبتلا به سردرد در ارزيابي خود از رويدادها دچار مشکل هستند. اين مطالعه با هدف بررسي اثر گروه درمانگري شناختي – رفتاري بر ادراک فراواني عوامل استرس زا و ادراک ناخوشايند از اين عوامل در افراد مبتلا به سردردهاي عود کننده انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي از بين کليه دانشجويان دختر دانشگاه شيراز، ۲۰ نفر بر اساس مصاحبه تشخيصي و تشخيص نورولوژيست، به عنوان بيمار مبتلا به ميگرن و سر درد تنشي (گروه بيمار) انتخاب شدند. همچنين ۳۲ نفر از دانشجويان که از لحاظ رشته و دامنه سني با گروه بيمار مشابه بودند، به عنوان گروه عادي (فاقد سردرد) انتخاب شدند. هر دو گروه به پرسشنامه عوامل استرس زا پاسخ دادند و در متغيرهاي ادراک ناخوشايند از عوامل استرس زا و ادراک فراواني عوامل استرس زا، مورد مقايسه قرار گرفتند. در بخش دوم پژوهش، گروه بيماران، به مدت ۹ هفته، هفته اي يک جلسه ۹۰ دقيقه اي در گروه شرکت کردند. آنها در طول دوره درمان در سه موقعيت پيش آزمون، ميان آزمون (هفته پنجم) و پس آزمون (هفته نهم) مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري t مستقل و آناليز واريانس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: ادراک ناخوشايند از استرس ها و ادراک فراواني عوامل استرس زا در گروه مبتلا به سردرد بيشتر از افراد عادي بود (P<0.001). گروه درماني شناختي – رفتاري به طور معني داري به تغيير ادراک ناخوشايند عوامل استرس زا و کاهش تعداد عوامل استرس زاي ادراک شده، در افراد مبتلا به سردرد منتهي گرديد (P<0.001).
نتيجه گيري: گروه درمانگري شناختي – رفتاري، نقش مهمي در مهار سردرد دارد و ادراک بيماران مبتلا به سردرد را نسبت به خطرناک بودن عوامل استرس زا، تغيير مي دهد.