مقاله تاثير گفتار نشانه اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در (شنوايي شناسي) auditory and vesitibular research از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثير گفتار نشانه اي فارسي بر بهبود امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتار نشانه اي
مقاله کودکان کم شنوا
مقاله امتياز تمايز گفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موللي گيتا
جناب آقای / سرکار خانم: افروز غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكوتي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گفتار نشانه اي نوعي روش ارتباطي براي افراد کم شنوا است که دسترسي به گفتار طبيعي را براي اين افراد با استفاده حداکثري از لب خواني امکان پذير مي کند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي تاثير استفاده از گفتار نشانه اي فارسي بر امتياز تمايز گفتار کودکان کم شنوا است.
روش بررسي: در اين بررسي شانزده کودک ۹ تا ۱۲ ساله مبتلا به کم شنوايي عميق در دو گروه ۸ نفره مورد و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. گروه مورد در يک دوره ۵ ماهه و هر روز به مدت ۴۵-۶۰ دقيقه تحت آموزش فشرده گفتار نشانه اي قرار گرفتند. آزمون امتياز تمايز گفتار در پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگيري براي گروه هاي شاهد و مورد استفاده شد. بين پس آزمون و پيگيري فاصله زماني ۲ تا ۳ هفته اي وجود داشت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از طرح اندازه گيري هاي مکرر استفاده شد.
يافته ها: تفاوت معني داري بين پيش آزمون (بدون گفتار نشانه اي)، پس آزمون و پيگيري (با گفتار نشانه اي) گروه مورد مشاهده شد (P=0.001). گروه مورد تقريبا امتياز کامل کسب کردند اما تفاوت معني داري بين امتيازهاي تمايز گفتار در گروه شاهد ديده نشد (P<0.05).
نتيجه گيري: پژوهش حاضر نشان مي دهد گفتار نشانه اي فارسي ابزاري اثربخش در بهبود امتياز تمايز گفتار در ميان کودکان کم شنوا است.