مقاله تاثير گلوکز بر حرکات جنين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثير گلوکز بر حرکات جنين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون بدون استرس جنين
مقاله گلوکز
مقاله تسريع ضربان قلب جنين
مقاله حرکت جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرافراز نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتي نجميه
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حرکات کافي يکي از نشانه هاي سلامت جنين است و تحت تاثير عوامل متعدد پاتولوژيک و غيرپاتولوژيک تغيير مي يابد. از آن جايي که گلوکز ماده اي انرژي زا است و در دسترس بودن گلوکز کافي، امکان هماهنگي حرکات را از طريق کنترل بهتر سيستم مغزي- عصبي فراهم مي کند، در اين پژوهش تاثير گلوکز بر حرکات جنين توام با تسريع ضربان قلب وي ارزيابي شد.
روش ها: اين پژوهش باليني بر روي ۳۵ مادر نخست حامله سالم در هفته هاي ۴۰-۳۷ بارداري، در بيمارستان اميرالمومنين (ع) اهواز انجام شد. در نمونه هاي واجد شرايط، حركات جنين توام با تسريع ضربان قلب وي تحت آزمون بدون استرس جنين در دو روز متوالي به ترتيب بعد از خوردن آب و ۵۰ گرم محلول خوراکي گلوکز بررسي شد. روش نمونه گيري مبتني بر هدف بود و براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار تحليلي (آزمون هاي ۲χ و t زوج) استفاده شد.
يافته ها: بين مصرف گلوکز و حركات چرخشي، كششي جنين و تعداد تسريع ضربان قلب جنين (در سطح ۰۵٫۰) ارتباط معني داري وجود نداشت. اما آزمون آماري t زوج اختلاف معني داري در ميانگين تعداد حرکات ضربه اي (P=0.043) در دو گروه نشان داد.
نتيجه گيري: گلوکز تنها تاثير مثبت بر حرکات ضربه اي جنين دارد و اين حرکات قادر به افزايش تسريع ضربان قلب، به عنوان نشان دهنده سلامت جنين، نمي باشد.