مقاله تاثير ۴ برنامه بازنواني بر افزايش دامنه حركتي و كاهش درد در مردان مبتلا به شانه منجمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: تاثير ۴ برنامه بازنواني بر افزايش دامنه حركتي و كاهش درد در مردان مبتلا به شانه منجمد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شانه منجمد
مقاله حرکت درماني
مقاله الکتروتراپي
مقاله درد شانه
مقاله دامنه حرکتي شانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشني سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي افشين
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي دره بيدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي امير
جناب آقای / سرکار خانم: آهنجان شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين مطالعه، تعيين اثربخشي برنامه هاي بازتواني حرکت درماني و الکتروتراپي بر افزايش دامنه حرکتي و کاهش درد شانه منجمد مردان مبتلا به نوع ايديوپاتيک بود.
روش بررسي: تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي بود و نمونه شامل ۱۸ بيمار (با ميانگين سني ۵۶٫۴±۶٫۷ سال، قد ۱۷۵٫۱±۵٫۳ سانتي متر، وزن ۷۳٫۱±۷٫۵ کيلوگرم و سابقه بيماري ۹٫۲±۵٫۱ ماه) مراجعه کننده به کلينيک هاي شهر ايلام بود. معيارهاي ورود به مطالعه شامل: جنسيت مذکر، ابتلا به بيماري نوع ايديوپاتيک شانه منجمد، از دست رفتن قابل توجه تحرک، وجود درد شبانه و طي فعاليت در مفصل شانه بود. معيارهاي خروج از مطالعه شامل: ابتلا به بيماري شانه منجمد ثانويه، داشتن سابقه بيماري آسيب هاي زمينه اي موثر بر شانه منجمد و سابقه استفاده از هر نوع تدابير درماني جهت رفع مشکلات شانه منجمد بود. از پرسشنامه اطلاعات شخصي، مقياس VAS جهت ارزيابي ميزان درد و گونيامتر براي اندازه گيري دامنه حرکتي مفصل شانه در پژوهش استفاده شد. برنامه بازتواني روزانه به مدت ۱ ساعت به صورت منظم در طي ۴ هفته، شامل برنامه هاي الکتروتراپي (۵۰ دقيقه) و حرکت درماني (۶۰ دقيقه) به صورت روز در ميان اجرا شد. تجزيه و تحليل داده ها با آزمون t زوجي انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميزان درد شبانه و طي فعاليت، بعد از ۴ هفته انجام تمرينات بازتواني، کاهش معناداري داشت (P<0.05). اما افراد مبتلا همچنان با ميزاني از درد در زمان فعاليت و استراحت روبرو بودند و به طور کامل درد آنها تسکين نيافت. نتايج همچنين بيانگر آن بود که دامنه حرکتي مفصل شانه در حرکات خم شدن، دور شدن، چرخش خارجي و داخلي در پس آزمون بهبود معناداري يافت (P<0.05). هر چند که افراد مبتلا همچنان با محدوديت حرکتي در مفصل شانه مواجه بودند. دامنه حرکتي شانه در پس آزمون نسبت به پيش آزمون در حرکات خم شدن ۴۹٫۴±۲۱٫۲ درجه، دور شدن ۴۲٫۸±۱۵٫۶ درجه، چرخش خارجي ۲۸٫۳±۱۰٫۴ درجه و چرخش داخلي ۲۲٫۶±۱۰٫۶ درجه بهبود نشان داد.
نتيجه گيري: انجام تمرينات بازتواني الکتروتراپي و حرکت درماني به طور معناداري بر کاهش درد و بهبود دامنه حرکتي مفصل شانه بيماران در حرکات خم شدن، دور شدن، چرخش داخلي و خارجي اثر دارد. بنابراين مي توان از برنامه هاي بازتواني جهت کاهش درد و افزايش دامنه حرکتي شانه بيماران مبتلا به شانه منجمد بهره برد.