مقاله تاثير ۸ هفته تمرينات کششي بر ديسمنوره اوليه دانش آموزان دختر ۱۵-۱۷ ساله شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۸۴ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ۸ هفته تمرينات کششي بر ديسمنوره اوليه دانش آموزان دختر ۱۵-۱۷ ساله شهر اراک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمرينات کششي
مقاله ديسمنوره اوليه
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرجردي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ حسيني رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگي دردناک يکي از شايع ترين مشکلات زنان است. هدف اين مطالعه تعيين تاثير يک دوره تمرينات کششي بر ديسمنوره اوليه دختران دانش آموز بوده است.
روش بررسي: در اين پژوهش نيمه تجربي با طرح دو گروهي، از ۶ دبيرستان در دو ناحيه شهر اراک (هر ناحيه ۳ دبيرستان با انتخاب تصادفي ساده) ۱۷۹ نفر دختر ۱۵-۱۷ ساله مجرد و غير ورزشکار مبتلا به ديسمنوره اوليه متوسط و شديد به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. دبيرستان هاي منتخب به طور تصادفي به دو گروه آزمايشي (۴ دبيرستان، ۱۲۴ نفر) و شاهد (دو دبيرستان، ۵۵ نفر) تقسيم شدند. قبل از مطالعه (پيش آزمون) کليه افراد در طي دو سيکل قاعدگي از نظر شدت درد (۱ الي ۱۰)، مدت درد و ميزان مصرف داروهاي مسکن مورد بررسي قرار گرفتند. جهت گروه آزمون تمرينهاي کششي منتخب شامل تمرين کششي شکم، لگن و کشاله ران تجويز شد. پس از ۸ هفته نيز پس آزمون گرفته شد. براي مقايسه متغيرها از آزمون هاي آماري t وابسته و آزمون ناپارامتري ويلکاکسون استفاده شد.
يافته ها: پس از ۸ هفته اجراي مداخلات ميزان شدت درد در گروه آزمايشي از ۱٫۹۴±۷٫۶۵ به ۱٫۹۲±۴٫۸۸، مدت درد از ۵٫۲۶±۷٫۸۴ به ۲٫۵±۳٫۸۶ ساعت و ميزان مصرف داروهاي مسکن از ۱٫۰۲±۱٫۶۵ به ۰٫۶۹±۰٫۷۹ قرص تقليل يافت (P<0.01). تغيير معني داري در گروه شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: انجام ورزش هاي کششي در کاهش شدت درد، مدت درد و ميزان مصرف دارو هاي مسکن دانش آموزان مبتلا به ديسمنوره اوليه موثر است.