مقاله تاثير ۸ هفته تمرين درماني منتخب و برنامه خود درماني با بروشور روي ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در مبتلايان به گردن درد مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير ۸ هفته تمرين درماني منتخب و برنامه خود درماني با بروشور روي ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در مبتلايان به گردن درد مزمن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دامنه حرکتي
مقاله قدرت ايزو متريک
مقاله تمرين درماني
مقاله گردن درد مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميناسيان وازگن
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: گردن درد يکي از اختلالات شايع در کاربران رايانه مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير ۸ هفته تمرين درماني منتخب و برنامه خود درماني با بروشور بر ميزان قدرت و دامنه حرکتي گردن در بيماران با گردن درد مزمن مي باشد.
مواد و روش ها: جامعه آماري اين تحقيق شامل ۶۶ بيمار مبتلا به گردن درد مزمن باميانگين سني (۳٫۱۰±۳۹٫۱۹ سال) بودند. براي سنجش ميزان قدرت ايزومتريک عضلات گردن از دينامومتر دستي (power track commander II)، و براي اندازه گيري دامنه حرکتي از گونيامتر استفاده شد. براي تحليل داده ها ابتدا مقادير اختلاف پيش آزمون و پس آزمون محاسبه و سپس از طريق آزمون ANOVA مورد ارزيابي قرار گرفتند ((P<0.05.
يافته ها: نتايج نشان داد بين ميانگين قدرت عضلات گردن سه گروه تفاوت معني داري وجود دارد ((P<0.05 مقايسه دامنه حرکتي گردن در گروه هاي مختلف، حاكي از آن است كه دامنه حركتي گردن گروه تمرين درماني منتخب بجز در حرکت چرخش به چپ، در حرکات ديگر با دامنه حركتي گردن دو گروه ديگر تفاوت معناداري دارد. اما گروه خود درماني با بروشور تنها در حرکت چرخش به راست با گروه کنترل تفاوت معنادار داشت ((P<0.05.
بحث و نتيجه گيري: بطور كلي مي توان نتيجه گيري نمود كه برنامه تمرين درماني منتخب زير نظر مربي، مي تواند نتايج سودمندتري در افزايش قدرت عضلات و دامنه حرکتي گردن در جهات مختلف نسبت به روش خوددرماني با بروشور داشته باشد.