مقاله تاثير ۸ هفته حرکات اصلاحي منظم بر وضعيت ستون فقرات (کيفوز پشتي، اسکوليوز ستون فقرات و لوردوز کمري) در دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۷۶ تا ۶۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثير ۸ هفته حرکات اصلاحي منظم بر وضعيت ستون فقرات (کيفوز پشتي، اسکوليوز ستون فقرات و لوردوز کمري) در دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستون فقرات
مقاله تمرينات اصلاحي
مقاله كيفوز‏
مقاله اسكوليوز
مقاله لوردوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما نادر
جناب آقای / سرکار خانم: بمبئي چي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: تقيان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نظريان علي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از تحقيق حاضر، بررسي تاثير ۸ هفته حرکات اصلاحي منظم بر وضعيت ستون فقرات در دانش آموزان دختر بود.
روش ها: تعداد ۱۵۰ نفر از دختران مدارس شهرستان جيرفت (۱۲ تا ۱۴ سال) به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل صفحه شطرنجي، تست هاي مرتبط با سنجش ناهنجاري ها، شاقول و متر نواري بود. تمرينات کششي و قدرتي به مدت ۸ هفته انجام و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون کوواريانس انجام شد.
يافته ها: ميزان ناهنجاري کيفوز و اسکوليوز در دختران ۱۲ ساله پس از انجام تمرينات داراي کاهش معني داري بود (به ترتيب F=28.5، P<0.001 و F=100، P<0.001)، اما در مورد لوردوز تفاوت معني داري مشاهده نشد (F=3.3، P>0.05). در مورد کيفوز و اسکوليوز در نمونه هاي ۱۳ ساله نيز اختلاف بين دو مرحله معني دار بود و ميزان اين ناهنجاري ها پس از اعمال تمرينات اصلاحي کاهش يافت (به ترتيب F=39.7، P<0.001 و F=47.8، P<0.001)؛ در اين گروه، در مورد ناهنجاري لوردوز تفاوت معني داري مشاهده نشد (F=3.3، P>0.05). ميزان ناهنجاري هاي کيفوز، اسکوليوز و لوردوز در نمونه هاي ۱۴ ساله بعد از انجام تمرينات اصلاحي داراي کاهش معني داري بود (به ترتيب F=7.9، P<0.001 و F=112.4، P<0.001 و F=11.6، P=0.009).
نتيجه گيري: تمرينات اصلاحي، روشي مطمئن و مفيد براي بهبود ناهنجاري هاي ستون فقرات است و مي تواند از بروز مشکلات و ناراحتي هاي دوران پيري بکاهد.