مقاله تاثير pH، نسبت رقيق سازي، يون ها و اسمولاريته بر روي حرکت اسپرماتوزوآ در ماهي شيپ (Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثير pH، نسبت رقيق سازي، يون ها و اسمولاريته بر روي حرکت اسپرماتوزوآ در ماهي شيپ (Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي شيپ
مقاله حرکت اسپرماتوزوآ
مقاله محلول هاي فعال کننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شالويي فردين
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: باغفلكي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تاثير رقيق کننده ها بر روي حرکت اسپرماتوزوآي رقيق سازي شده حاصل از مخلوط اسپرم ۳ مولد نر تاس ماهي شيپ مورد بررسي قرار گرفت. مقدار بهينه يون ها (سديم، پتاسيم، کلسيم، و منيزيم)، pH  و ميزان بافري (تريس، تريس اسيدي و هپس) محلول فعال کننده، همچنين نسبت رقيق سازي و اسمولاريته تعيين شد. بهترين پارامترهاي حرکتي اسپرماتوزوآ در محلول بافري تريس اسيدي ۳۰ ميلي مول در ليتر حاوي ۵/۱۲، ۱، ۷ و ۱۵ ميلي مول در ليتر يون هاي سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم در نسبت رقيق سازي ۱:۱۰۰ و ۸٫۵ pH مشاهده شد. اسمولاريته هاي ۹۴-۶۸ ميلي اسمول بر کيلوگرم نسبتا از حرکت اسپرماتوزوآ جلوگيري کرد. اما اسپرماتوزوآ در فشار اسمزي بالا (۱۳۳ ميلي اسمول بر کيلوگرم و بالاتر) بي حرکت باقي ماند. اين مطالعه ثابت کرد که پارامترهاي متعددي مانند غلظت يون (سديم، پتاسيم، کلسيم و منيزيم)، فشار اسمزي، pH، ميزان بافري و نسبت رقيق سازي روي حرکت اسپرماتوزوآ در ماهي شيپ موثر است. غلظت يون پتاسيم همراه با فشار اسمزي حرکت اسپرماتوزوآ ماهي شيپ را کنترل مي کند. در کل يون هاي سديم، کلسيم و منيزيم برخلاف خاصيت بازدارندگي حرکت يون پتاسيم عمل مي کنند و کاتيون هاي دو ظرفيتي (کلسيم و منيزيم) از سديم موثرترند.