مقاله تاثير WIN 55212-2 در سميت ناشي از ديازينون و تداخل آن با گيرنده N- متيل -D- آسپارتات در سلول هاي رده PC12 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۹۷ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير WIN 55212-2 در سميت ناشي از ديازينون و تداخل آن با گيرنده N- متيل -D- آسپارتات در سلول هاي رده PC12
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگونيست گيرنده CB1 کانابينوييدي
مقاله ديازينون
مقاله NMDA
مقاله سلول هاي فئوکروموسيتوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي هدايت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در اين مطالعه، اثر حفاظتي WIN 55212-2 (آگونيست گيرنده CB1) و نيز تداخل احتمالي آن با گيرنده NMDA در سلول هاي رده PC12 بررسي شد.
مواد و روش ها: سلول هاي رده PC12 در محيط كشت DMEM+F12 همراه با %۱۰ سرم كشت داده شدند. سلول ها با ديازينون ۲۰۰ ميكرومولار در حضور يا فقدان WIN 55212-2 با دوز ۰٫۱ ميكرومولار، AM251 و MK801 با دوز ۱ ميكرومولار و NMDA با دوز ۱۰۰ ميكرومولار در فواصل زماني ۱۵ دقيقه تيمار شدند. بعد از ۴۸ ساعت، ميزان بقاي سلول ها با استفاده از كيت MTS و مورفولوژي سلول ها با استفاده از ميكروسكوپ نوري معكوس ارزيابي شد.
يافته ها: با در معرض گذاري سلول PC12 با ديازينون (۲۰۰ ميكرومولار)، كاهش معني داري در ميزان بقاي سلول ها مشاهده شد (P<0.001). تيمار سلول ها با WIN 55212-2 دوز (۰٫۱ ميكرومولار) و NMDA دوز ۱۰۰ ميكرومولار قبل از در معرض گذاري ديازينون، ميزان بقاي سلول ها را به طور معني داري افزايش داد (P<0.01). همچنين، آنتاگونيست گيرنده كانابينوئيدي (AM251) CB1 با دوز ۱ ميكرومولار افزايش ميزان بقاي سلولي ايجاد شده توسط WIN 55212-2 را مهار نكرد (P<0.001). اما، آنتاگونيست گيرنده (MK801) NMDA با دوز ۱ ميكرومولار افزايش ميزان بقاي سلولي ايجادشده توسط NMDA را مهار كرد (P<0.001).
نتيجه گيري:  WIN 55212-2و NMDA از سلول هاي PC12 در برابر سميت ناشي از ديازينون محافظت مي كنند.