سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عابد کوهپایه –
مریم کریمی دهکردی –
سارا معشوف –
فیروزه سقائی –

چکیده:

مسمومیت مزمن آرسنیک یکی از مشکلات متداول در سراسر دنیا می باشد که می تواند بر اثر در معرض قرار گرفتن موجودات با منابع طبیعی یا کارخانه ای آرسنیک اتفاق بیفتد . در این مطالعه تاثیرات حمایتی ویتامین های E وC ، B1بر برخی آسیب های هماتولوژی ،بیوشیمیای ناشی از مسمویت با آرسنیک در مدل های حیوانی ( رت نر ) مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا ۷۵ عدد از رت های نر نژاد ویستار انتخاب و به صورت تصادفی به ۵ گروه ۱۵ تائی تقسیم گردیدند،گروه اول به عنوان گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند،گروه دوم فقط آرسنیک را به میزان ppm 15 به صورت خوراکی در آب آشامیدنی و گروههای سوم چهارم و پنجم به ترتیب ویتامینهای A,C و B1 را به میزان mg/kg 25 به صورت خوراکی ) همراه با ارسنیک دریافت . در طول دوره آزمایش ( هفته های۹،۱۰،۱۱،۱۲ ( وزن حیوانتاندازه گیری شد و در پایان دوره آزمایش ( هفته ) ۱۲ نمونه گیری شامل خون گیری و متعاقب آن آسان کشی و کالبد گشایی صورت گرفت در آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی میزان ارسنیک موجود در بافت کبد و کلیه و فاکتورهای ALT,AST ،اوره، کراتینین و پروتیین تام در سرم های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت . در گروه های تحت درمان باهر سه ویتامین میزان آرسنیک موجود در بافت های کبد وکلیه با اختلاف معنی دار ))P نسبت به گروه شاهد کاهش یافت همچنین میزان آنزیم های کبدی و سایر فاکتور های سرمی در گروههایی که ویتامین دریافت کردنددر مقایسه با گروهی که فقط ارسنیک دریافت کرده بود ، تغییرات معنی داری را نشان دادند . در مو رد افزایش وزن تنها در گروه دریافت کننده ویتامین C ما در تمامی دوره شاهد افزایش وزن بودیم و در بقیه گروهها فقط در پایان هفته ۱۲ ما شاهد افزایش وزن بطور مشهود بودیم .