سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

دارا باقری – دانشجوی دانشگاه تهران
سمیه محمدپور – دانش آموخته مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان بوشهر
مهرداد امیری – دانشجوی دانشگاه علوم دریایی خرمشهر

چکیده:

باکتری جنس nitrospiraو گونه های nitrobacter مهمترین باکتریهای اکسید کننده نیتریت (نیتریفیکاسیون) در تاسیساتتصفیه فاضلاب می باش ند .این فرضیه وجود دارد که جنس نیتروسپیرا می تواند از سطوح کم نیتریت بهره برداری کن د و کار ایی بیشتری نسبت به نیتروباکتر دارد در عوض گونه های نیترو باکتر دارای رشد سریعتری نسبت به نیتروسپیرا است. در راکتورهای مداومcontinuos biofilm airlift reactor (CBAR) غلظت نیتریت پایین بوده در نتیجه اکسیداسیون کامل نیتریت در عملکرد مداوم راکتورها صورت می گیر د در حالیکه در راکتورهای Sequencing batch reactor(SBR) درغلظتهای بالای نیتریت محیطی و پروفایل غلظت بالای ماده زمینه ای عمل می کند. آنالیز کمی در راکتورهایCBAR نشان داد نیتروسپیرا ۵۹ % از کل باکتریها را تشکیل می دهد . در حالیکه تنها ۵ % درصد از سطح این ر اکتورها توسط گونه نیترو باکتر پوشیده شده است . این در حالی است که نیترو باکتر ۶۴ % از کل باکتری های nitrite-oxidizing را در راکتورهای SBR تشکیل میدهند و فقط ۳% از کل باکتریهای این راکتورها را جنس نیتروسپیرا تشکیل می دهد.