سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا سالمی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد حسین سبزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد شاخص های کمی و کیفی ذرت دانه ای ، تحقیقی سه ساله (۸۰-۱۳۷۹) بر پایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار و در ایستگاه تحقیقات کبوتر آباد اصفهان انجام گردید. در این طرح، آبیاری بعنوان کرت اصلی در چهار سطح (آبیاری شاهد، آبیاری کامل، ۸۰ درصد آبیاری کامل و ۶۰ درصد آبیاری کامل) و رقم بعنوان کرت فرعی در دو سطح (ارقام ۶۴۷ و ۷۰۴) منظور شد. قبل از شروع عملیات کاشت، اقدام به نمونه گیری آب، خاک و انجام آزمایشات مورد نیاز شد که بر اساس نتایج، میزان کود مصرفی طبق دستور العمل موسسه تحقیقات خاک و آب کشور مشخص شد. در مهرماه هر سال پس ازعملیات برداشت اقدام به اندازه گیری خصوصیات کمی شامل: عملکرد دانه، وزن هزار دانه، دانه در ردیف، دانه در ستون، عمق دانه و خصوصیات کیفی شامل: درصد چربی، پروتئین و خاکستر گردید. داده های ثبت شده در مدت ۳ سال تجزیه مرکب گردید که از نظر عملکرد محصول و عمق دانه تفاوت معنی دار (۰/۰۵ بزرگتر یا مساوی P) بین تیمارهای مختلف میزان آبیاری وود داشت. بیشترین میزان عملکرد به تیمار آبیاری کامل و کمترین عملکرد به تیمار ۶۰ درصد آبیاری کامل تعلق گرفت همچنین اثر رقم بر روی شاخص های عملکرد دانه، وزن هزار دانه، دانه در ردیف ، دانه در ستون، عمق دانه و پروتئین (۰/۰۱ بزرگتر یا مساوی P) معنی دار گردید. در خصوص اثر تیمارهای آبیاری بر روی شاخص های وزن هزار دانه، تعداد دانه در ردیف و خصوصیات کیفی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. البته بیشترین میازازن چربی و خاسکتر در تیمار آبیاری کامل و کمترین آن درتیمار ۶۰ درصد آبیاری کامل بدست آمد. مقدار پروتئین نیز در تیمار ۶۰ درصد آبیاری کامل حداکثر بود. یافته ها نشانداد با در نظر گرفتن بررسی های آماری، اهمیت بهینه سازی آب مصرفی بعنوان دیدگاه اصلی در روش های کم آبیاری و مقادیر کارآیی مصرف آب (WUE) بدست آمده تیمارهای ۸۰ و ۶۰ درصد آبیاری کامل به سایر تیمارها برتری دارند.