سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا غلامی پور – استادیار – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
علی بیت الهی – دانشیار – دانشگاه علم و صنعتایران
واهاک مارقوسیان – استاد ‐ دانشگاه علم و صنعتایران

چکیده:

در این مقاله اثر بخشی افزودنی Ge بر ریز ساختار و خواصمغناطیسی آلیاژهای انجماد سریع شده (تولیدشده به روش چرخ مذابNd-Fe-Co-Bپساز عملیات حرارتی تبلور مورد مطالعه قرار گرفت. براینخستین بار مطالعات ریز ساختاری بسیار دقیق از مرزهای نانومتری دانه هایی که ازNd و Geغنی هستند،بوسیله روش اتم پروب سه بعدی ۳DAP ارائه گشته اند علیرغم این حقیقت که Ge یک عنصر غیر مغناطیسی است مقادیر (BH)max و Br برای نمونه هایی تا ۰/۳۶ درصد اتمی ژرمانیم افزایش یافته اند. اما افزودن بیش از ۰/۳۶ اتمی Ge خواص مغناطیسی را با افت روبرو می نماید. پدیده های مذکور با نتایج ازمایشات ۳DAP,TEM مورد مداقه قراگرفتند. و مشخص شد که دلیل رفتار فوق تا ۰/۳۶ درصد اتمی ژرمانیم تغییر غلظت CO در فاز سخت مغناطیس Nd2Fe14B است اما افزودن بیش از ۰/۳۶ درصد اتمی ژرمانیم بدلیل کاهشممانهای مغناطیسی اثر بخشی منفی را حاصل خواهد نمود.